5-211COM

5-211COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 5 MARS 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes sur «la budgétisation à la Société nationale des chemins de fer belges» (no 5-2606)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Mijnheer de minister, tijdens de voorbije twee jaar stelde ik in deze commissie zowel aan u, aan uw voorgangers, en aan uw collega's van Mobiliteit al ettelijke vragen, zowel schriftelijk als mondeling, over de investeringsprojecten van de NMBS. Die vragen gingen hoofdzakelijk over het GEN en het Diabolo-project, maar ook over stations, parkings en rollend materieel.

Als bron van informatie gebruik ik daarvoor de projectfiches van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Deze waren een tijdje niet beschikbaar, maar kunnen nu opnieuw geraadpleegd worden op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

De twee grote beweegredenen voor mijn vragen zijn: het uitstel van de vooropgestelde einddata en het overschrijden van de oorspronkelijk geraamde budgetten. Hoewel ik op de vragen over specifieke dossiers steeds een min of meer bevredigend antwoord kreeg, heb ik toch enkele relevante bijkomende vragen.

Verwijzen de cijfers op de projectfiches inderdaad naar de oorspronkelijk vastgelegde budgetten? Ik vermoed van wel, maar zou dit graag horen bevestigen.

Op welke manier wordt de begroting voor investeringsprojecten geraamd?

Hoe gebeuren de budgetaanpassingen voor de individuele projecten?

Hoe is dit alles gelinkt met de meerjarenbegroting en het beleidsplan dat de NMBS heeft opgesteld?

Ten slotte, welke maatregelen werden genomen om de cijfers voor de volgende periode beter te begroten, zodat er minder budgetaanpassingen op de fiches zullen voorkomen?

De heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - De NMBS-Groep bevestigt dat de oorspronkelijk vastgelegde budgetten, ook referentiebudgetten genaamd, die officieel werden goedgekeurd door de beheersorganen, steeds in de projectfiches worden vermeld. Ook de herziene budgetten worden altijd in deze fiches opgenomen.

De budgetten voor investeringsprojecten worden geraamd op basis van de prijzen van gelijkaardige werken die recent werden aanbesteed.

De budgetaanpassingen gebeuren, enerzijds, op basis van het jaarlijks opgestelde investeringsbudget en de amendering en, anderzijds, op basis van het herziene meerjareninvesteringsplan. De jaarlijkse herzieningen worden opgesteld door de projectleiders, de programmamanagers en de bouwheren. Ze baseren zich hiervoor op de operationele realiteit zoals lastenboeken en planning. Ook het verkrijgen van bouwvergunningen speelt een rol.

Het meerjareninvesteringsplan voegt de budgetvoorzieningen voor alle projecten voor meerdere jaren samen. Het beheerscontract schrijft jaarlijkse actualiseringen voor, waarbij wordt rekening gehouden met de meest recente evoluties. De NMBS-Groep onderhandelt momenteel over het meerjareninvesteringsplan 2013-2025.

De NMBS-Groep wijst erop dat budgetaanpassingen nagenoeg niet te vermijden zijn, zeker voor projecten waarvan de ramingen over meerdere jaren gespreid zijn.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik begrijp nu hoe alles verloopt, maar dat neemt niet weg dat ik me zorgen blijf maken over de budgetoverschrijdingen. Het parlement krijgt een meerjarenplan voorgeschoteld voor een bepaald budget. Als voor elk individueel project het risico bestaat dat het budget wordt overschreden, dan heeft dat gevolgen voor andere projecten.