5-2018/1

5-2018/1

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

20 MAART 2013


Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten

(Ingediend door mevrouw Zakia Khattabi c.s.)


TOELICHTING


Het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten, legt verschillende redenen vast die door de werknemers kunnen worden aangevoerd als grond voor omstandigheidsverlof.

Een aantal van die redenen verwijzen naar katholieke religieuze gebeurtenissen of vergelijkbare lekengebeurtenissen. Bij de redenen van de afwezigheid die worden aanvaard in het kader van omstandigheidsverlof, worden genoemd :

— priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de werknemer,

— plechtige communie van een kind van de werkgever of van zijn echtgeno(o)t(e),

— deelneming van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de « vrijzinnige jeugd » daar waar dit feest plaats heeft.

De bestaande wetgeving weerspiegelt de sociaal-culturele context van België in de jaren zestig, maar nu is het tijd om de teksten aan te passen en rekening te houden met de multiculturele aard van onze huidige samenleving, zodat alle werknemers op dezelfde manier kunnen worden behandeld.

Dit wetsvoorstel wil de redenen die een grond kunnen vormen voor omstandigheidsverlof uitbreiden tot de religieuze gebeurtenissen van alle in België erkende erediensten.

Daartoe :

— willen indiensters punt III van artikel 2 van het bedoelde koninklijk besluit uitbreiden zodat er een dag omstandigheidsverlof wordt toegekend bij de intrede in een religieuze gemeenschap van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de werknemer, wat ook de eredienst moge zijn, zolang deze in België erkend is.

— willen indiensters punt VIII van artikel 2 van het bedoelde koninklijk besluit uitbreiden zodat er een dag omstandigheidsverlof wordt toegekend bij de deelname van een kind van de werkgever of van zijn echtgeno(o)t(e) aan een religieuze gebeurtenis die verband houdt met ongeacht welke, in België erkende eredienst.

Indiensters willen zo het arbeidsrecht moderniseren en de gelijke behandeling van de werknemers verzekeren.

Zakia KHATTABI.
Freya PIRYNS.
Cécile THIBAUT.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten, laatst gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2001, wordt gewijzigd als volgt :

a) in 3, worden de woorden « Priesterwijding of intrede in het klooster » vervangen door de woorden « Intrede in een religieuze gemeenschap van een in België erkende eredienst »;

b) de bepaling onder 8 wordt vervangen als volgt :

« 8. a) Reden van de afwezigheid : Deelname van een kind van de werkgever of van zijn echtgeno(o)t(e) aan een religieuze gebeurtenis die verband houdt met een in België erkende eredienst. De Koning stelt binnen zes maanden na de afkondiging van dit wetsvoorstel de lijst op van de reglieuze gebeurtenissen die verband houden met een in België erkende eredienst en waarop dit lid van toepassing is.

b) Duur van de afwezigheid. De dag van de plechtigheid. »

18 februari 2013.

Zakia KHATTABI.
Freya PIRYNS.
Cécile THIBAUT.