5-93

5-93

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 28 FEBRUARI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht waarborgt van personen met een handicap op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen (van de heer Francis Delpérée; Stuk 5-139)

De heer Danny Pieters (N-VA). - Onze fractie zal voor stemmen omdat we willen bijdragen tot de vereiste tweederdemeerderheid. In de commissie hebben we onze terughoudendheid bij bepaalde juridische aspecten beklemtoond, maar als er dan toch wordt overgegaan tot het inschrijven van bepalingen in de Grondwet, stellen we als gemeenschapsgeoriënteerde partij alles in het werk om maatschappelijk zwakkeren, zoals personen met een beperking, te integreren in onze samenleving. Ondanks onze juridische twijfels zullen we dus met veel enthousiasme voor dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitster. - Wij stemmen over het enig artikel.

Stemming 1

Aanwezig: 55
Voor: 55
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.