5-92

5-92

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 21 FÉVRIER 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Karl Vanlouwe au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur «la position du gouvernement belge à propos du rapport sur l'attentat de Bourgas» (no 5-860)

De heer Karl Vanlouwe (N-VA). - In juli 2012 was er nabij de luchthaven van de Bulgaarse stad Boergas een aanslag, waarbij één Bulgaar en vijf Israëlische toeristen omkwamen en tweeëndertig omstaanders ernstig gewond raakten. Al snel vermoedde men dat de terroristische organisatie Hezbollah achter de aanslag zat. De Bulgaarse autoriteiten hebben een onderzoek gestart naar de aanslag en op 5 februari jongstleden werd door de Bulgaarse minister van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt dat Hezbollah wel degelijk achter de aanslag zat.

Hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid Catherine Ashton, reageerde afwachtend op het Bulgaarse rapport en legde voorlopig niet de link tussen Hezbollah en de aanslag in Boergas.

Bulgarije, gesteund door andere Europese lidstaten, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Nederland, drong erop aan dat Hezbollah op de EU-lijst van terroristische organisaties zou worden geplaatst.

De Belgische regering reageerde afwachtend, nam akte en zou in samenspraak met de Europese partners een houding bepalen.

Bulgarije wilde daarentegen het rapport op de EU-Raad Buitenlandse Zaken van afgelopen maandag 18 februari bespreken. Er werd blijkbaar geen consensus bereikt en de officiële mededeling van de diensten van mevrouw Ashton repte met geen woord over de bespreking van het rapport, terwijl het wel degelijk ter sprake zou gekomen zijn.

Welk standpunt heeft ons land tijdens de voorbije EU-raad ingenomen over de verantwoordelijkheid van Hezbollah-militanten voor de aanslag in Boergas? Beschouwt ons land de organisatie Hezbollah na het verschijnen van dit Boergasrapport, toch een officieel rapport van een andere EU-lidstaat, al dan niet als een terroristische organisatie?

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken. - Maandag was er een eerste bespreking in de EU-Raad. Zoals vooraf afgesproken heeft de Bulgaarse minister van Buitenlandse Zaken een stand van zaken gegeven inzake het onderzoek van de anti-Joodse aanslag in zijn land. Daaruit blijkt dat het geen zelfmoordaanslag was en dat 2 van de 3 betrokken daders banden hebben met Hezbollah, hetzij via hun familie, hetzij via financiële netwerken. Zij bevinden zich vandaag niet binnen de jurisdictie van Bulgarije. Het onderzoek loopt verder, maar over voornoemd aspect zal er niets meer veranderen. Bulgarije trok voorlopig geen conclusies over een eventuele lijst opgemaakt door de EU van terroristische organisaties en/of individuen, of om de Europol-Eurojust samenwerking te versterken.

België is bereid samen met de Europese partners verder onderzoek te voeren. Er kan misschien worden gestart met het opmaken van lijsten van individuen en het verzamelen van precieze feiten. We zullen nadien zien of het noodzakelijk is om verder te gaan.

De heer Karl Vanlouwe (N-VA). - De minister verwijst naar een rapport van de Bulgaarse minister van twee weken geleden waaruit zou blijken dat het hier niet om een zelfmoordaanslag gaat. Tegelijk vermeldt hij dat twee van de drie betrokkenen banden hebben met de Hezbollah. De minister zegt ook dat hij werkt met een lijst van individuen en dat hij nog geen organisaties veroordeelt. Nochtans gaan andere Europese landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Nederland, wel verder, en in mijn ogen is dat terecht.

Er is een aanslag gepleegd op Europees grondgebied, meer bepaald in Bulgarije, waarbij meerdere doden zijn gevallen. Twee van de drie betrokkenen hebben banden met de Hezbollah. Dan moet de minister toch de conclusie trekken dat die organisatie zelf ernstige criminele feiten pleegt en mogelijk als een terroristische organisatie moet worden omschreven. Sommige Europese landen doen dat al, Frankrijk nog niet. Ik hoop dat de Belgische diplomatie niet zomaar achter Parijs zal aanlopen, maar een eigen standpunt zal innemen. België moet over Hezbollah, dat dergelijke moorden op haar geweten heeft, een duidelijk standpunt innemen.