5-208COM

5-208COM

Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 26 FEBRUARI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over ęde implementatie van het systeem van intelligente snelheidsaanpassingĽ (nr. 5-2973)

Mevrouw Freya Piryns (Groen). - We zijn het er allemaal helaas over eens dat BelgiŽ op het vlak van verkeersveiligheid nog heel wat bij te leren heeft. Een Belg heeft nog steeds dubbel zo veel kans om te sterven op de weg als een Nederlander, een gegeven waarbij we ons absoluut niet mogen neerleggen. Een van de middelen om overdreven snelheid tegen te gaan en dus de verkeersveiligheid te verhogen zou het systeem van de intelligente snelheidsaanpassing (ISA) kunnen zijn. Met een simpel apparaat dat ofwel een waarschuwing geeft via geluid of licht, ofwel via invloed - tegendruk - op het gaspedaal, worden automobilisten gewaarschuwd indien ze sneller rijden dan de toegestane snelheidslimieten.

In heel wat landen zijn proefprojecten gehouden, ook in BelgiŽ, met name in de stad Gent. Dat onderzoek heeft uitgewezen dat ISA inderdaad een hulpmiddel is om de verkeersveiligheid te verhogen. Het zou het aantal verkeersdoden kunnen verminderen met minimaal 17 procent, voor de variant waarbij de chauffeur alleen maar geÔnformeerd wordt over de snelheidslimiet, en maximaal 59 procent. Dat zijn spectaculaire cijfers.

Ik vraag mij dan ook af waarom het systeem niet geÔmplementeerd wordt, want volgens mij is het systeem daar wel klaar voor. Ook de meeste Belgische weggebruikers staan er positief tegenover, wat gebleken is uit een studie. Het tevredenheidspercentage in het proefproject in Gent lag ook zeer hoog. Ook op bestuurlijk en politiek vlak begint er volgens mij een verhoging van het draagvlak te komen. Er is sprake van een test in Brussel. Ook het Vlaamse Gewest zou bereid zijn te investeren. Dan stopt het verhaal plots. Er is heel wat proefgereden, er waren veel projecten, maar de invoering van het systeem blijft uit.

Ik ben daarom zeer benieuwd hoe ver het ondertussen staat met de implementatie van dit systeem.

Is er effectief een proefproject opgestart in Brussel of is dat project al achter de rug? Zo ja, wat waren de resultaten? Zo nee, waarom werd het project niet opgestart?

Wat denkt de staatssecretaris van het voorstel om ISA te verplichten bij veelplegers van snelheidsovertredingen?

Hoe staat hij tegenover de algemene implementatie van het systeem?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming. - Er is momenteel geen proefproject in Brussel.

Het idee voor dit systeem dateert uit de ambtstermijn van de heer Anciaux als minister van Mobiliteit in 2003 en 2004. Zijn opvolgers hebben het project niet voortgezet.

Een van de speerpunten van mijn beleid, zoals dat wordt vormgegeven in mijn nota Strategie voor meer verkeersveiligheid, is dat het onaanvaardbaar is dat een kleine groep wegpiraten en veelplegers onze wegen onveilig maakt. Ik heb daarom de voorkeur gegeven aan een aantal maatregelen die op korte termijn kunnen worden gerealiseerd om deze mensen sneller en strenger te bestraffen. Onder andere leiden de zwaarste snelheidsinbreuken voortaan tot een verplichte minimumtermijn van het verval van het recht tot sturen.

Het opleggen van ISA aan zulke bestuurders is een mogelijkheid die ook al was opgenomen in de aanbevelingen van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid van mei 2011. Concreet luidde de aanbeveling "om de intelligente snelheidsaanpassing (ISA) te promoten", met als een van de doelstellingen "nagaan of ISA, naar analogie met het alcoholslot, een hulpmiddel kan zijn om sommige categorieŽn van bestuurders een bepaald rijgedrag op te leggen".

In dat kader heb ik in december 2012 het BIVV de opdracht gegeven een studie uit te voeren. Die past eveneens in het voorstel van resolutie dat in de Kamer werd ingediend. Tijdens een hoorzitting op 23 januari 2013 heeft de vertegenwoordiger van het BIVV in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven voorgesteld om, naast de algemene studie, specifiek voor recidivisten de haalbaarheid van ISA te bestuderen en een testproject uit te voeren. Dat zou in samenwerking met de FOD Justitie en mijn administratie moeten verlopen.

Over de implementatie van een systeem als ISA in alle voertuigen kan niet op Belgisch niveau worden beslist: een dergelijke ingreep moet worden bekeken binnen de Europese Unie. De hoorzitting heeft ook duidelijk gemaakt dat een realisatie op korte termijn niet haalbaar is, om juridische redenen, maar zeker ook niet op technisch vlak. Ik wacht dan ook de resultaten af van de studie van het BIVV.

Mevrouw Freya Piryns (Groen). - Ik heb toch de indruk dat de staatssecretaris nogal veel wacht op de uitkomst van studies. Hij zegt dat hij wegpiraten, veelplegers en recidivisten van de weg wil halen. Ik vraag mij echter af waarom hij blijft wachten. Volgens mij is er voldoende technologie voorhanden om heel wat zaken te voorkomen. Inzake verkeersveiligheid is voorkomen altijd beter dan genezen.

De staatssecretaris zegt, misschien terecht, dat de invoering van ISA op Europees niveau moet worden beslist. Het zou inderdaad het beste zijn mochten alle landen tegelijk het systeem verplicht maken. Wat houdt hem echter tegen om initiatieven te nemen? Als iedereen in Europa afwacht tot iemand anders iets doet, wordt er nooit iets gedaan.