5-205COM

5-205COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 19 FÉVRIER 2013 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable sur «la gestion comptable de l'exposition universelle de Shanghai en 2010» (no 5-2995)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De verhalen over het succes van de Belgische aanwezigheid op de wereldtentoonstelling van 2010 in Shanghai klonken meer dan euforisch. De organisator, een bekende ex-minister, begeesterde de publieke opinie met zegeberichten in de beste propagandistische tradities. Een indrukwekkend aantal van 10 miljoen mensen vereerde het paviljoen van ons land met een bezoek. Kortom, publicitaire missie meer dan volbracht. Con brio zelfs.

Dat was echter niet alles, want in tegenstelling tot wat men bij dit soort van evenementen verwacht, sloot het hele project af met een bonus van 7,5 miljoen euro.

Niet voor niets zou men de organisator van deze uitzonderlijke prestatie opnemen in de galerij van de meest verdienstelijke landgenoten.

Maar mooie sprookjes eindigen niet altijd goed, want het verdict van het Rekenhof klinkt kurkdroog, maar vernietigend. Het Rekenhof controleerde de boekhouding van deze succesvolle expo en besluit met de vaststelling dat de boekhouding een puinhoop is "van een dergelijke omvang dat een controle onmogelijk wordt". Voorts luidt het: de sponsors werden niet gevat door contracten of controleerbare stukken; er werden bonussen tot 10 000 euro uitbetaald zonder enige motivering; de kosten van het personeel werden betaald zonder dat de fiscus hierover werd ingelicht - kortom belastingontduiking en fraude; de wet op de openbare aanbestedingen werd galant met voeten getreden.

De repliek van de organisator op deze vernietigende vaststellingen klinkt onthutsend eenvoudig: tijdsdruk. Tegelijkertijd vond de bevlogen organisator een uitzonderlijke motivering: de boekhouding blijkt in orde met de Chinese wetgeving ter zake. Voorwaar een indrukwekkende argumentatie.

Hoe evalueert de minister de vaststellingen van het Rekenhof over de financiële afrekening van de Belgische aanwezigheid op de wereldtentoonstelling van 2010 in Shanghai? Bevestigt hij dat de boekhouding van de organisator als een puinhoop kan worden bestempeld? Hoe reageert hij op de specifieke overtredingen die het Rekenhof vaststelt, onder andere oncontroleerbaarheid, het ontbreken van contracten, belastingontduiking en mogelijk fraude via kostenvergoedingen, het overtreden van de wet op de overheidsopdrachten? Hoe wil de minister dit dossier verder opvolgen? Zal hij de organisator verplichten tot het indienen van een controleerbare boekhouding? Zullen de organisator en zijn medewerkers vervolgd worden wegens de wetsovertredingen die zij zouden hebben begaan? Zal de minister het parlement op de hoogte houden van de afwikkeling van dit weinig fraaie dossier?

Voor alle duidelijkheid voeg ik eraan toe dat ik mij voor deze vraag om uitleg uitsluitend baseer op de vaststellingen van het Rekenhof. Die vaststellingen waren echt wel verontrustend.

De heer Steven Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken. - Mijn administratie heeft voor mij een antwoord voorbereid dat bijzonder duidelijk en eenvoudig is. Ik zal daar enkele eigen bedenkingen aan toevoegen.

Senator Anciaux heeft ongetwijfeld ook gelezen dat het Rekenhof zijn opmerkingen richt tot de minister van Economie, die ter zake bevoegd is. De FOD Financiën moet dikwijls diverse documenten opstellen en bezorgen, maar het is de FOD Economie die de vragen en opmerkingen van het Rekenhof moet beantwoorden.

Ik begrijp natuurlijk wel dat collega Anciaux ook wil weten wat ik als minister van Financiën zal doen, als straks blijkt dat er op fiscaal vlak niet volgens de regels is gewerkt. Daar kan ik alleen maar een standaardantwoord op geven: in het kader van een vraag om uitleg in het parlement is het niet gebruikelijk dat situaties van individuele belastingplichtigen worden besproken of toegelicht.

Als de collega's van de FOD Economie hun gegevens aan het Rekenhof zullen hebben bezorgd - vandaag ontbreken er duidelijk nog diverse stukken -, zal mijn administratie in volle onafhankelijkheid beslissen of ze het nuttig en nodig acht een onderzoek in te stellen. Gelet op de ernst van de vaststellingen van het Rekenhof, is de kans vrij groot dat dit effectief zal gebeuren. De heer Anciaux mag mij niet vragen vandaag al op die beslissing vooruit te lopen of daar meer over te vertellen. Mede namens de minister van Economie, die ik hierover evenwel nog niet heb gesproken, kan ik u wel meedelen dat de overwegingen van het Rekenhof heel erg au sérieux worden genomen. Als de vandaag nog ontbrekende stukken verzameld zullen zijn, en indien ze aanleiding geven tot een fiscaal onderzoek, dan moet dat zijn beloop krijgen.

Kortom, bij het individuele dossier kan ik geen commentaar geven en wat de deficiënties betreft die het Rekenhof vaststelt, verwijs ik de heer Anciaux naar de minister van Economie.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Het antwoord van de minister is duidelijk en correct. Ik begrijp dat hij geen informatie kan verstrekken over een individueel dossier.

Ik zal overwegen hierover een vraag te richten tot de minister van Economie.