5-91

5-91

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 7 FÉVRIER 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Anke Van dermeersch au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur «la reconnaissance du Hezbollah comme organisation terroriste par l'Union européenne» (no 5-842)

Question orale de M. Johan Verstreken au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur «l'enquête sur l'attentat à la bombe en Bulgarie et le rôle du Hezbollah» (no 5-849)

Mme la présidente. - Je vous propose de joindre ces questions orales. (Assentiment)

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Hezbollah is een organisatie van Iraansgezinde Libanese sjiieten. Ondanks het feit dat Hezbollah reeds een hele reeks aanslagen heeft gepleegd, zowel in het Midden-Oosten als daarbuiten, weigert de Europese Unie Hezbollah op de officiële lijst van terroristische organisaties te zetten. In de Verenigde Staten is dat al lang gebeurd. Ook Nederland heeft er onlangs nog op aangedrongen. Het officiële standpunt van de Europese Unie werd in juli 2012 nog verwoord door Erato Kozakou-Marcoullis, die toen het zesmaandelijks voorzitterschap waarnam en letterlijk zei: "Hezbollah is een politieke partij in Libanon, die ook charitatieve organisaties onderhoudt." Dat is juist, maar daarnaast is Hezbollah spijtig genoeg ook een terreurgroep. Het ene sluit het andere niet uit.

De discussie is weer scherper geworden nu uit een officieel onderzoek in Bulgarije, toch een lidstaat van de Europese Unie, blijkt dat Hezbollah verantwoordelijk was voor de aanslag op een toeristenbus op 18 juli 2012 in de Bulgaarse stad Burgas. Daarbij vielen dertig gewonden en zes doden. De Europese Unie keek de andere kant uit toen Hezbollah duizenden Libanese christenen vermoordde en aanslagen pleegde tegen Amerikanen, Israëli's en Joden in landen buiten de Europese Unie. Deze keer sloeg de terroristische organisatie in de Europese Unie zelf toe. Nu kunnen de EU-lidstaten niet meer doen alsof hun neus bloedt.

Zal de minister er bij de Europese Unie op aandringen Hezbollah op de lijst van terroristische organisaties te zetten?

Erkent België voortaan zelf Hezbollah als een terreurgroep en worden daaraan de nodige consequenties verbonden?

De heer Johan Verstreken (CD&V). - In juli 2012 werd in het Bulgaarse Burgas een aanslag gepleegd op een bus met Israëlische toeristen. Daarbij vielen verscheidene slachtoffers. Uit een Bulgaars onderzoek blijkt nu dat de militaire tak van de Libanese politieke beweging Hezbollah hieraan schuldig is. Het is de eerste keer dat een EU-lidstaat vaststelt dat Hezbollah zich op Europees grondgebied schuldig heeft gemaakt aan een terroristische aanslag. Verscheidene EU-lidstaten, waaronder Nederland en Groot-Brittannië, hebben al herhaaldelijk gepleit om Hezbollah, of tenminste de militaire arm ervan, op de EU-lijst van terroristische organisaties te plaatsen om aldus de financieringsbronnen af te sluiten. Tot op heden gebeurde dat niet omdat er geen tastbaar bewijs was. Met de aanslag van vorig jaar op Europees grondgebied lijkt dat bewijs nu wel geleverd te zijn. Dat zal op korte termijn aanleiding geven om het onderwerp weer op de agenda te plaatsen. In bepaalde individuele lidstaten werd Hezbollah reeds op een nationale lijst met terroristische organisaties opgenomen. Ook in de Verenigde Staten staat Hezbollah op zo'n lijst.

Welke conclusies trekt ons land uit het Bulgaarse rapport en de betrokkenheid van de militaire tak van Hezbollah bij de aanslag?

Welke houding zal ons land in het bevoegde EU-orgaan innemen als de vraag wordt gesteld om op Europees niveau Hezbollah, of de militaire tak ervan, in de lijst van terroristische organisaties op te nemen?

Wordt een dergelijke beslissing bij consensus genomen? Zo ja, welke landen hebben zich tot op heden verzet tegen een opname op de EU-lijst en om welke reden?

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken. - De Belgische regering heeft nota genomen van de besluiten uit het onderzoek door de Bulgaarse autoriteiten; volgens hen leidt de aanslag in Burgas naar personen die banden hebben met de militaire tak van Hezbollah.

We wachten nu op meer gedetailleerde informatie van de Bulgaarse autoriteiten. Het rapport zal via de minister van Binnenlandse Zaken worden overhandigd. Op basis van die informatie zullen we in samenspraak met onze Europese partners onze houding bepalen. Er zijn verschillende mogelijkheden. We kunnen Hezbollah op de lijst van terroristische organisaties plaatsen, maar we kunnen ook gerechtelijke acties ondernemen tegen individuele personen. België hecht veel belang aan het Europese overleg ter zake en zal in dit dossier geen eenzijdige beslissing nemen. Ik kan eventueel meer details geven nadat ik hierover met onze Europese partners heb kunnen praten en nadat ik een meer gedetailleerd verslag van de Bulgaarse autoriteiten heb kunnen lezen. De daders van de aanslag zullen in elk geval worden berecht.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Ik vind het spijtig dat u zoveel nadruk legt op het overleg. Nederland is ervan overtuigd dat de militaire tak van Hezbollah een terroristische organisatie is, maar zelfs op basis van vastgestelde feiten durft België geen eenzijdige beslissing te nemen. Ik geef een bloemlezing uit die feiten. Begin 2012 pleegde Hezbollah een reeks aanslagen tegen Israëlitische diplomaten in India, Georgië en Thailand. In 2011 was er een mislukte moordaanslag op de Israëlitische consul in Istanbul, waarbij acht mensen omkwamen. In 2009 werd een Hezbollahcomplot ontdekt in Egypte. Niet minder dan 49 mannen werden gearresteerd; ze waren van plan om Israëlitische en Egyptische doelen aan te vallen op het Sinaïschiereiland. In 2008 was er een bomaanslag op een auto van de Amerikaanse ambassade in Beiroet. Tijdens de oorlog in 2006 werden Israëlitische burgers vierendertig dagen lang willekeurig met raketten bestookt. Die feiten zijn maar het topje van de ijsberg.

De militaire tak van Hezbollah is zeer duidelijk een terroristische organisatie die overal ter wereld terreur zaait. Hopelijk lopen wij hier geen gevaar, want ons land kijkt jammer genoeg weer de kat uit de boom. Het is niet meer dan normaal dat de daders van de aanslag in Bulgarije in Europa worden berecht, maar we moeten veel verder gaan.

De heer Johan Verstreken (CD&V). - Ik kijk nog altijd uit naar de lijst van landen die zich tot op heden ertegen hebben verzet dat Hezbollah op de EU-lijst van terroristische organisaties zou worden opgenomen.

Verder wil ik nog even wijzen op de rol die Hezbollah in Syrië speelt en op de nauwe banden van Hamas met een reeks andere landen.

Ik dank u bij voorbaat om het dossier samen met onze EU-partners met bekwame spoed te willen behandelen.