5-1905/4

5-1905/4

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

7 FEBRUARI 2013


Wetsontwerp tot wijziging van boek II, titel 1ter van het Strafwetboek


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 2 VAN MEVROUW KHATTABI

Art. 4

In het voorgestelde artikel 140bis, de woorden  ongeacht of het al dan niet aanstuurt op het plegen van terroristische misdrijven  doen vervallen.

Verantwoording

De voorgestelde bepalingen dreigen de vrijheid van meningsuiting in het gedrang te brengen. In zijn advies over het voorontwerp was de Raad van State zelf van mening dat men een ruimere strafbaarstelling in het leven riep dan het kaderbesluit oplegt, doordat het voorontwerp niet vereiste dat de boodschap die wordt verspreid met het oogmerk aan te zetten tot het plegen van een misdrijf tevens een reel risico oplevert dat een dergelijk misdrijf zou kunnen worden gepleegd. Het ingediende wetsontwerp maakt echter gewag van een misdrijf wanneer men boodschappen verspreidt die ertoe aanzetten bepaalde misdrijven te plegen, ongeacht of die boodschappen direct of indirect aanzetten tot het plegen van deze misdrijven. Deze bepaling kan worden toegepast op een manier die indruist tegen de fundamentele rechten en vrijheden, in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting.

De ingediende amendementen strekken ertoe het voorgestelde artikel 140bis te wijzigen.

Amendement nr. 2 strekt ertoe woorden te doen vervallen, zodat enkel de verspreiding van boodschappen die rechtstreeks aanzetten tot het plegen van terroristische misdrijven nog strafbaar is.

Amendement nr. 3 strekt ertoe de woorden  met het oogmerk  te vervangen door  met het duidelijke oogmerk .

Amendement nr. 4 strekt ertoe de woorden  het risico  te vervangen door de woorden  het rele risico .

Deze amendementen strekken ertoe de voorwaarden waaraan de boodschappen moeten voldoen opdat de verspreiding ervan kan worden bestraft, aan te scherpen.

Nr. 3 VAN MEVROUW KHATTABI

Art. 4

In het voorgestelde artikel 140bis, de woorden  met het oogmerk  vervangen door de woorden  met het duidelijke oogmerk .

Verantwoording

Zelfde verantwoording.

Nr. 4 VAN MEVROUW KHATTABI

Art. 4

In het voorgestelde artikel 140bis, de woorden  het risico  vervangen door de woorden  het rele risico .

Verantwoording

Zelfde verantwoording.

Zakia KHATTABI.