5-200COM

5-200COM

Commissie voor de FinanciŰn en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

WOENSDAG 23 JANUARI 2013 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over źde Commissie maritiem recht╗ (nr. 5-2951)

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA). - Sinds enkele jaren is een volledige herziening van de Belgische scheepvaartwetgeving in voorbereiding. De in 2007 opgerichte Commissie maritiem recht werkt aan een volledig nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek. Met de medewerking van talrijke binnen- en buitenlandse experts wordt een nieuwe wettelijke regeling uitgedokterd die de competitiviteit van de Belgische scheepvaart- en havenbedrijven en van de maritiem-juridische dienstverleners nog verder kan versterken.

Een half jaar geleden werd duidelijk dat de modernisering van het maritiem recht een werk van lange adem is. Toen waren reeds negen blauwboeken verschenen. Alleen Blauwboek 6, dat onder meer de problematiek van de bevrachters en de verantwoordelijkheid in dat verband behandelt, was nog niet klaar.

Ik had graag vernomen wat de stand van zaken is met betrekking tot dit dossier. Hoever staan de werkzaamheden van de commissie? Waar is zij nu mee bezig?

Men had de minister al gewaarschuwd dat hij op het einde van de samenstelling van Blauwboek 6 nog knopen zou moeten doorhakken om tot werkbare compromissen te komen. Hij ging ervan uit dat hij in november genoeg informatie zou hebben om de knopen door te hakken. Beschikt de minister inmiddels over voldoende informatie ter zake? Welke knopen heeft of zal hij moeten doorhakken?

Midden vorig jaar verklaarde de minister dat hij Blauwboek 6 wenste af te werken in het najaar en het nog voor Nieuwjaar door de regering zou laten goedkeuren, zodat het Parlement er vˇˇr het zomerreces van 2013 aan kan beginnen. Welke timing wordt nu vooropgesteld? Zal het werk dit jaar nog worden beŰindigd?

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - Het Belgisch Scheepvaartwetboek is een lastig werk. Alle blauwboeken zijn klaar, met uitzondering van Blauwboek 6, hoewel de werkzaamheden nu vergevorderd zijn. De Nederlandstalige consultatie werd midden januari 2013 gesloten. Deze week worden rondetafelgesprekken gevoerd met alle partners, teneinde alle opmerkingen nogmaals door te nemen. Die opmerkingen beslaan inmiddels 889 pagina's. Ze moeten worden verwerkt met de extra informatie uit de rondetafelgesprekken. Naar ik heb vernomen, zijn er blijkbaar ook problemen met de vertaling.

Ik had inderdaad aangekondigd dat ik het werk absoluut in oktober of november wilde beŰindigen, maar dat was blijkbaar niet realistisch. Ik blijf er evenwel bij dat het wetboek vˇˇr het zomerreces klaar moet zijn, want dat het anders niet meer voor dat reces kan worden geagendeerd in het Parlement. Ik beschik evenwel over geen enkele garantie in dat verband, gelet op de reeds vermelde inhoudelijke discussie en de vertaalproblemen.

De standpunten met betrekking tot Blauwboek 6 zijn alleszins wat dichter naar elkaar toe gegroeid. Hiertoe zal de tijd ongetwijfeld hebben bijgedragen. Ik heb de betrokkenen er alleszins op gewezen dat, als ze willen dat dit dossier nog deze legislatuur wordt goedgekeurd, het vˇˇr het zomerreces beschikbaar moet zijn. Dan kan het desnoods in de vakantieperiode aan de Raad van State worden voorgelegd en in het najaar in het Parlement worden besproken.

Ik kan wel aandringen op een tijdschema, maar ik schrijf de blauwboeken niet zelf. Er wordt al vier of vijf jaar aan gewerkt. Een van mijn medewerkers is telkens aanwezig bij de rondetafelgesprekken, maar we blijven afhankelijk van de werkzaamheden.

Eens het wetboek aan het Parlement wordt voorgelegd, zal de behandeling geen maanden in beslag nemen. Vermits er over bijna alles een consensus is, zal het Parlement nog maar enkele keuzes moeten maken.

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA). - Als ik het goed begrepen heb, heeft de minister nog geen knopen moeten doorhakken in dit dossier.

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - Er zijn nog geen voorstellen ingediend. Bovendien ligt het in de bedoeling het aantal knopen dat moet worden doorgehakt, te beperken. In die zin is het lange tijdsverloop nuttig geweest, aangezien de standpunten tussen de reders en de afhandelaars dichter naar elkaar toe zijn gegroeid.

(De vergadering wordt geschorst om 11.25 uur. Ze wordt hervat om 11.45 uur.)