5-200COM

5-200COM

Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

WOENSDAG 23 JANUARI 2013 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over ęde controle op fraude met bunkerolieĽ (nr. 5-2883)

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA). - In Nederland werd van maart tot mei 2012 een grootschalig onderzoek naar fraude met bunkerolie gevoerd. Veel van de geanalyseerde stalen bunkerolie bleken vermengd met schadelijk chemisch afval. Vervuilde bunkerolie levert een gevaar op voor het milieu, maar kan ook de veiligheid in het gedrang brengen als een schip op volle zee ernstige motorproblemen krijgt.

Naast die gevaren is er ook de problematiek van de fiscale fraude.

Voeren de diensten bevoegd voor de Belgische territoriale zee interventies uit om het `wegmengen' van gevaarlijke afvalstoffen in bunkerolie op zeeschepen en bunkerschepen op te sporen?

Zijn er in het gebied van de Belgische territoriale zee reeds schepen onderschept, die verdacht werden van bunkeroliefraude?

Weet de minister hoeveel gerechtelijke vervolgingen inzake bunkeroliefraude er in BelgiŽ lopen?

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - Het vermengen van chemisch afval in scheepsbrandstof is inderdaad een probleem. Het is uiteraard niet toegelaten en het is bovendien gevaarlijk.

Meestal gebeurt de vermenging aan wal, en niet op de schepen zelf. De controle gebeurt dus het beste aan wal.

Het verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan is duidelijk: dergelijke mengpraktijken zijn verboden.

Het beheer van afvalstoffen is gewestelijke materie. In principe zou dat probleem op het niveau van de gewesten moeten worden aangepakt. Misschien is er verwarring omtrent die bevoegdheid en is men op gewestelijk niveau van mening dat het probleem een federale bevoegdheid is. Bij mijn weten is er momenteel geen onderzoek, maar ik zal dat navragen bij de gewestelijke autoriteiten, in het bijzonder de OVAM. Indien er geen onderzoek gebeurt, zal ik de mogelijkheden daarvan met de OVAM bespreken.

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA). - Ik ben blij dat ik de aandacht van de minister op het probleem heb kunnen vestigen. De vermenging van chemisch afval met bunkerolie is een manier om van dat afval af te raken. Het brengt zelfs geld op, want door het afval neemt het volume brandstof toe.