5-200COM

5-200COM

Commissie voor de Financiėn en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

WOENSDAG 23 JANUARI 2013 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «de uitvoering van het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water» (nr. 5-2879)

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA). - Het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water wil dat dat erfgoed bewaard wordt ten voordele van de mensheid, en niet ten voordele van enkelingen, met name archeologen en onderzoekers. De bewaring ten voordele van de mensheid betekent bewaring en toegankelijkheid in situ. Dat impliceert ook dat het voor sportduikers niet verboden wordt om te duiken naar wrakken, op voorwaarde dat ze zich houden aan de regels voor niet-inbrekend duiken.

Archeologisch onderzoek onder water is duur en nooit rendabel. Vanwege de hoge kosten staan overheden niet te springen. Bovendien is erfgoed onder water onzichtbaar. Het brede publiek op de hoogte brengen van dat erfgoed is wel onmisbaar voor de bewustwording van de waarde ervan en voor de besluitvorming.

Vanwege de uitgestrektheid van het handhavingsgebied is het belangrijk dat al wie op en aan zee verkeert de oren en ogen van de handhaver kunnen zijn. Wordt er door het federale niveau en in samenwerking met de deelstaten overwogen om een publiekscampagne te starten om de implementatie van het verdrag te kunnen bewerkstelligen?

Sportduikers kunnen een belangrijke rol spelen bij de bescherming en het behoud van cultureel erfgoed onder water, want meer dan tachtig procent van de archeologische vindplaatsen onder water ligt binnen het bereik van sportduikers. Sportduikers kunnen het geldgebrek voor het dure onderzoek compenseren door te helpen bij het documenteren, opvolgen en de controle op natuurlijke beschadiging door waterinvloeden en aldus het onderwerp helpen bekendmaken bij het publiek. Is de minister bereid om die denkpiste mee te nemen in de gesprekken over een samenwerkingsakkoord met de deelstaten?

Het verdrag spreekt enkel over erfgoed dat ouder is dan honderd jaar. Zal er bij een toekomstig samenwerkingsakkoord ook nagedacht worden over een regeling voor jongere archeologie onder water?

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - Over de kwestie van de bescherming van het cultureel erfgoed onder water voeren we op het ogenblik overleg met Vlaams minister Bourgeois, die de wrakkenwet wil actualiseren om eindelijk tot een goede uitvoering te komen. We zetten samen een campagne op touw om de waarde en het belang van dat erfgoed te belichten. Dat we daarvoor samenwerken is logisch, aangezien de bevoegdheid over dat erfgoed niet nauwkeurig is vastgelegd. Enerzijds heeft het te maken met een bevoegdheid van de gemeenschap, anderzijds heeft het federale niveau er ook mee te maken.

We vragen ook de eigenaars van erfgoed dat nu niet meer onder water ligt, maar ooit wel, om dat erfgoed op een of andere manier te laten registreren, zodat we er iets mee kunnen doen. Niet dat we dat per se willen inzamelen, we willen het vooral kunnen inventariseren.

Sportduikers kunnen ons daarbij effectief helpen. We willen ze op informatievergaderingen wijzen op hun rechten en plichten en vragen om mee te werken, want zeker sportduikers in de Noordzee komen daarvoor in aanmerking, aangezien de wrakken daar al op 30 ą 40 meter diep worden gevonden. We moeten mogelijk nog nader bepalen wie `ontvanger' is en dat begrip misschien in de wet aanpassen.

Het Unesco-verdrag spreekt niet over cultureel erfgoed onder water als het jonger is dan honderd jaar. Ik ben nog aan het nadenken hoe we daar een oplossing voor kunnen vinden. Er bestaat wel een regeling voor wrakken en schepen uit de eerste en tweede wereldoorlog. Daarvan moeten staten van wie die vondsten waren, of de eigenaars in kennis worden gesteld, omdat ze daar nog zekere rechten op hebben. Daarom moet de vinder altijd de vlagstaten die partij zijn bij het verdrag altijd op de hoogte brengen en met hen de beste beschermingsmethodes afspreken.

Samengevat, de zaak is in volle evolutie en de gesprekken lopen vrij goed.

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA). - Ik wil de minister nog signaleren dat de sportduikers er erg op uit zijn om deel te nemen aan de infovergaderingen over het cultureel erfgoed onder water.

Ik wijs er ook op dat de Belgische schepen onder water echte hotspots zijn voor de biodiversiteit. Alleen al daarom verdienen ze veel aandacht en moet er een programma komen dat die diversiteit waarborgt.

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - Ik ben het daarmee eens.