5-196COM

5-196COM

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 22 JANUARI 2013 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee en aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over «de betrouwbaarheid van de gratis alcoholtesters op café» (nr. 5-2882)

De heer Dirk Claes (CD&V). - Aan welke voorwaarden en normen dienen de alcoholtesters voor de privémarkt te voldoen?

Werden er testen uitgevoerd op de kwaliteit van de gratis aangeboden alcoholtesters? Wat waren de resultaten ervan?

Kent de minister de verschillende types van toestellen die op de markt zijn?

Beschikt hij over gegevens met betrekking tot de doeltreffendheid en de betrouwbaarheid van die toestellen?

Voldoen ze aan de wettelijke voorwaarden van erkenning en ijking? Zijn ze gehomologeerd?

Op een schriftelijke vraag over dit onderwerp antwoordde toenmalig staatssecretaris voor mobiliteit, de heer Schouppe, dat het nuttig zou zijn een update te maken van de betrouwbare toestellen die toen op de markt waren. Hoever staat het daarmee? Werd de update gemaakt?

Werden de voorbije jaren al onbetrouwbare alcoholtesters van de markt gehaald?

Het publiek zou er toch moeten kunnen van uitgaan dat de beschikbare toestellen ook betrouwbaar zijn.

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming. - Alcoholtesters voor privégebruik zijn niet aan enige norm onderworpen om te kunnen worden verkocht en gebruikt.

Er bestaat echter een Europese norm, die in december 2012 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. Volgens mijn informatie zijn er momenteel nog geen toestellen op de markt die volgens deze nieuwe norm zijn getest.

In het verleden heeft het BIVV een richtlijn opgesteld waaraan een alcoholtesttoestel zou moeten voldoen om op een betrouwbare manier te kunnen gebruikt worden in dancings en horecazaken. De laatste testen die door de FOD Economie in samenwerking met het BIVV werden uitgevoerd, dateren van de BOB-campagne van 2005. Naar aanleiding daarvan hebben de producenten vrijwillig maatregelen genomen: ze zijn met de verkoop van sommige testers gestopt en hebben er andere die onvoldoende betrouwbaar bleken, uit de handel genomen. Sindsdien werden er geen testen meer uitgevoerd.

Allerhande toestellen op de markt worden niet gebruikt door de overheidsinstanties en zijn ook niet gehomologeerd voor gebruik door de Belgische politiediensten. Voor privédoeleinden mogen ze vrij verkocht en gebruikt worden in ons land. Ze zijn dus niet onderworpen aan enige test inzake doeltreffendheid en betrouwbaarheid. Die toestellen leveren geen officiële testresultaten op; ze geven slechts een indicatie van het alcoholgebruik. Die toestellen hebben mijns inziens vooral een waarde inzake preventie en bewustmaking.

Na de publicatie van de nieuwe norm is een nieuwe situatie ontstaan. De consument of organisaties die met alcoholtesters willen werken, hebben er alle belang bij om zich toestellen aan te schaffen waarop wordt vermeld dat zij voldoen aan de nieuwe norm.

Ten slotte kan het BIVV tegen de volgende BOB-campagne inderdaad een nieuwe testronde uitvoeren op basis van de nieuwe norm. In de bewustmakingscampagne kunnen we dan informatie geven over de toestellen die aan de nieuwe norm voldoen en als betrouwbaar kunnen worden beschouwd.

De heer Dirk Claes (CD&V). - Ik dank de staatssecretaris voor zijn antwoord.

Gelukkig is er een nieuwe Europese norm. Er kan nu een nieuwe testronde komen en de toestellen kunnen aan de norm worden aangepast. Europa neemt soms ook goede initiatieven.

(De vergadering wordt gesloten om 10.40 uur.)