5-89

5-89

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 JANUARI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Wilfried Vandaele aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «de veiling van de 800 MHz-band» (nr. 5-810)

De heer Wilfried Vandaele (N-VA). - Het BIPT wil binnen afzienbare tijd de mobiele frequenties in de 800 MHz-band veilen. Voor zover de frequenties worden gebruikt voor telecomdoeleinden, zijn ze een federale bevoegdheid, maar ze worden steeds meer gebruikt voor mediatoepassingen en dan zijn de gemeenschappen bevoegd. Alles wijst erop dat het aandeel van de mediatoepassingen binnen het geheel van mobiele data de volgende jaren nog sterk zal toenemen. Elk filmpje dat online beschikbaar is voor het grote publiek, valt in feite onder media.

De vooropgestelde verdeelsleutel voor de opbrengsten van de veiling lijkt dan ook niet billijk voor de gemeenschappen. Zoals de kaarten nu liggen zou slechts 50 miljoen van de 270 miljoen euro naar de gemeenschappen gaan. Minister Lieten gaf alvast aan - op een vraag van mij in het Vlaams parlement - dat ze daarover met de minister wil onderhandelen. Als we weten dat de veiling gebeurt voor een periode van vijftien jaar en dat het aandeel van de mediatoepassingen alleen maar toeneemt, dan lijkt de huidige verdeling inderdaad niet rechtvaardig.

Is de verdeling zoals ze in De Tijd wordt voorgesteld en waarvan het bedrag voor de federale overheid al is ingeschreven in de federale begroting, inderdaad de verdeling die de minister voor ogen heeft? Zo ja, vindt hij dat een correcte verdeling?

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - Het dossier van de veiling van de 800 MHz-frequentie staat op de agenda van de ministerraad van volgende week. Er is een samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gemeenschappen betreffende het wederzijds consulteren bij het opstellen van regelgeving inzake elektronische communicatienetwerken. Dat veronderstelt dat we voor deze kwestie het interministerieel comité raadplegen, waar dan met de gemeenschappen wordt gepraat. Mogelijk komt de kwestie ook voor het overlegcomité. Dat is de procedure.

Als de kwestie eenmaal is besproken op het overlegcomité, zijn er twee zaken te doen. Ten eerste is er de procedure van de veiling. Hoeveel die zal opleveren, weet op het ogenblik niemand. Wij hebben er alleen een voorlopige raming van gemaakt. In Nederland en Ierland zijn voor gelijksoortige veilingen astronomische sommen betaald. In Nederland ging het om miljarden en was het resultaat dat KPN de dag erna op de beurs tien procent van zijn waarde verloor.

Deze frequentie werd vroeger voor de mediatoepassingen gebruikt, maar die media gebruikten er maar een klein deel van. Nu wordt een veel groter geheel van de 800 MHz-frequentie geveild. Dus niet alles van de 800 MHz-frequentie die we nu veilen, werd vroeger voor media gebruikt. Het gaat immers om een zeer performante frequentie. Bij de verdeling moeten we daar rekening mee houden.

Er zijn hierover twee studies gemaakt. Een eerste is gemaakt voor de Europese Commissie en zegt dat de waarde naar een veelvoud gaat - ik geloof een vijfvoud - wanneer men van media overstapt naar mobilofonie. Dan is het niet helemaal onlogisch dat men de verdeling legt op een vijfde voor de gemeenschappen en vier vijfde voor de federale overheid. Een tweede rapport is van de hand van de consultant die voor deze procedure is aangesteld. Wij hebben ons op zijn schatting gebaseerd om bepaalde bedragen als voorlopige bedragen in de begroting op te nemen.

Als de procedure effectief van start gaat, moeten we inderdaad spreken over de verdeling. Ik ga ervan uit dat het overlegcomité ons daartoe zal machtigen. Persoonlijk vind ik het verstandiger om pas over de verdeling te praten, als we weten over welke bedragen het gaat. Nu kunnen we alleen in procenten praten. Nog voor de hele procedure van start ging, heb ik minister Lieten en minister Laanan voorgesteld om die procedure van start te laten gaan wetende dat we in de loop ervan over de verdeling van de opbrengst zullen moeten praten. Ik ben daartoe bereid. Ieder niveau moet maar zijn argumenten naar voren brengen en daarna kunnen we proberen tot redelijke afspraken te komen.

De heer Wilfried Vandaele (N-VA). - Het klopt dat de 800 MHz-frequentie vroeger voor de media was voorbehouden, onder meer DVB-T, maar dat Europa verplicht heeft ze ook voor telecomtoepassingen open te stellen, bijvoorbeeld 3G en 4G. We zien echter dat binnen de telecomtoepassingen het media-aandeel opnieuw toeneemt, onder andere met de video's.

We gaan ervan uit dat de minister een rechtvaardig man is en dat hij de goede verhouding met zijn charmante collega Ingrid Lieten bijzonder op prijs stelt. We hopen dus dat er een correcte sleutel uit de bus komt.