5-194COM

5-194COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 15 JANVIER 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté sur «le plan de répartition de la Loterie nationale pour les projets de lutte contre la pauvreté» (no 5-2773)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - In juli 2012 keurde de Ministerraad het voorstel van de voogdijminister van de Nationale Loterij goed over de verdeling van de winst van de Loterij aan projecten voor armoedebestrijding. Voor de particuliere organisaties die in het kader van de projectoproep een dossier indienden, vormt deze subsidie een uiterst belangrijke bron van inkomsten. In sommige gevallen hangt het overleven van de organisatie af van deze inkomsten. Ze zijn bovendien noodzakelijk om geplande activiteiten te kunnen uitvoeren en engagementen tegenover de doelgroep van mensen in armoede te kunnen nakomen.

Ik hoef de staatssecretaris daarvan niet te overtuigen. De staatssecretaris, die betrokken is bij deze problematiek en op dit vlak ervaren is, is goed op de hoogte van de precaire situatie van deze verenigingen, die vooral overleven door het enthousiasme en idealisme van hun medewerkers, gekoppeld aan werkkracht en een bijzondere creativiteit als het erop aankomt fondsen te verzamelen. Hun werk op het gebied van welzijn is welbekend, de relevantie en de impact ervan zijn enorm. Daarom zullen weinigen ontkennen dat hier een belangrijke meerwaarde ligt van de Nationale Loterij. De maatschappelijke relevantie van deze projecten is misschien belangrijker dan vele prestigieuze of sterk gecommercialiseerde projecten die middelen van de Nationale Loterij ontvangen. Ik vermoed dat de staatssecretaris mijn mening deelt.

Tot daar klinkt dit verhaal erg positief. Er dreigt evenwel een probleem, want er heerst een beangstigende stilte rond de concrete beslissingen en dus de uitvoering van dit goedgekeurde verdelingsplan. De POD Maatschappelijke Integratie, meestal een echte bondgenoot voor iedereen die vecht voor meer gelijkheid en solidariteit, kan - of mag? - blijkbaar geen informatie verstrekken. De verenigingen maken zich hierover ongerust, er doemen allerlei angstwekkende scenario's op, de nervositeit stijgt. De non-communicatie draagt daartoe bij. Wat gebeurde er tot nu toe met al de dossiers die al sinds april 2012 werden ingediend? Hoe verloopt de werking van de jury van experts? In welke mate bevordert het systeem van de projectoproep, dat expliciet tegemoetkomt aan de kritiek, onder andere van de Inspectie van Financiën die meer transparantie eiste, een vlottere verdeling van de middelen?

De situatie van onduidelijkheid leidt tot ongerustheid en ongedurigheid.

Kan de staatssecretaris verduidelijken hoe en wanneer de dossiers, ingediend als antwoord op de projectoproep voor subsidiëring door de Nationale Loterij van projecten voor armoedebestrijding en bestrijding van maatschappelijke uitsluiting, tot een concreet en publiek besluit zullen leiden? Wanneer, dus uiterlijk op welk moment, zullen de indieners hieromtrent duidelijkheid verkrijgen? Op welke datum zullen de subsidies worden betaald? Hoe is de jury van experts die deze projecten beoordeelt, samengesteld?

Hoe verklaart de staatssecretaris de non-communicatie hieromtrent? Hoe komt het dat de projectindieners zo lang in het ongewisse bleven en blijven?

Kan de staatssecretaris waarborgen dat vanaf nu, dus voor dossiers ingediend in 2013, de procedure sneller en opener zal verlopen en vooral dat er duidelijker zal worden gecommuniceerd? Welke maatregelen zal de staatssecretaris hieromtrent treffen? Zal zij hierover overleg plegen met de voogdijminister van de Nationale Loterij?

Mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. - De Ministerraad besliste op 6 juli 2012 over het verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2012. Als staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie werd mij de voogdij toegekend over de rubrieken Armoedebestrijding en Sociale Inclusie, en Sociale Innovatie in de strijd tegen dakloosheid en transitwoningen. In vergelijking met de vorige jaren is de methodologie voor de toewijzing op een aantal belangrijke punten gewijzigd.

De oproep werd op 14 december 2012 gelanceerd en zal openstaan tot 1 februari 2013. In maart zal de jury de selectie maken, waarna de organisaties bericht zullen ontvangen over mogelijke toekenning van subsidies. De betaling zal gebeuren op basis van facturen, zoals het ook in het verleden het geval was.

De nieuwe jury zal bestaan, onder mijn voorzitterschap, uit vertegenwoordigers van de betrokken federale ministers De Coninck en Vanackere en staatssecretarissen Courard en mezelf, en uit een gelijk aantal experts. De experts zijn: professor Willy Lahaye van de universiteit van Mons; professor Johan Lambrecht van de Hogeschool-Universiteit Brussel, directeur van het Studiecentrum voor Ondernemerschap; mevrouw Sophie Galand, vertegenwoordigster van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting; een vertegenwoordiger van de koepels van de OCMW's. De naam van die laatste persoon is nog niet bekend omdat de bestuursploegen van de OCMW's inmiddels zijn gewijzigd.

De procedure is tweeledig. In de eerste plaats selecteert de POD Maatschappelijke Integratie de dossiers. Vervolgens beslist de jury over de toekenning van de subsidies.

De organisaties die al een dossier indienden, kunnen in het kader van de nieuwe oproep hun aanvraag hernieuwen. Zij werden allen gecontacteerd met de vraag hun dossier opnieuw in te dienen en daarbij gebruik te maken van de nieuwe formulieren om hun dossiers niet te benadelen bij de nieuwe procedure.

Wat het gebrek aan communicatie betreft, was het belangrijk de nieuwe methodologie te ontwikkelen en de nieuwe vorm van de oproep te finaliseren alvorens te communiceren. Ik heb er in samenspraak met de voogdijminister van de Nationale Loterij sterk op aangedrongen om met deze nieuwe werkwijze transparantie na te streven. Het gaat immers om een niet onaanzienlijk bedrag, namelijk 2 537 000 euro.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik ben blij met het antwoord van de staatssecretaris en ik heb veel vertrouwen in de verdere evolutie in 2013. Het verbaast me echter dat de staatssecretaris niets zegt over 2012.

Mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. - Met de dossiers van 2012 wordt rekening gehouden in 2013.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Maar wat gebeurt er dan met de financiële middelen van 2012? De verdeling ervan was toch in juli goedgekeurd?

Mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. - De oproep is gebeurd in 2012 en de toekenning zal plaatsvinden in 2013. Dat is de normale gang van zaken voor de projecten in de sociale economie.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De middelen van de Nationale Loterij van 2012 zullen dus in 2013 worden verdeeld. Komt er in 2013 dan een nieuwe oproep voor de verdeling van de middelen van dit jaar? Of wordt er een jaar overgeslagen?

Mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. - Als het van mij afhangt, zal dat opnieuw gebeuren. De voogdijminister van de Nationale Loterij, de minister van Financiën, is echter degene die beslist. Het hangt ook af van de winsten van de Nationale Loterij. Daarvan ben ik niet op de hoogte.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De winst van de Nationale Loterij is nog nooit zo hoog geweest.