5-88

5-88

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 JANUARI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Danny Pieters aan de minister van Justitie over źde arbeid in de gevangenissen╗ (nr. 5-792)

De heer Danny Pieters (N-VA). - Een jaar geleden stelde ik een mondelinge vraag betreffende de rechtspositie van een gevangene die in de gevangenis arbeid verricht. Het Strafwetboek was gewijzigd - dwangarbeid was afgeschaft - maar het was onduidelijk of een gevangene al dan niet krachtens een arbeidsovereenkomst werkte.

Een half jaar geleden stelde ik een tweede vraag over de vergoedingen voor de technische werkloosheid ten gevolge van staking van de cipiers. Voor de weinige gevangenen die het voorrecht hebben te werken in de gevangenis bestaat een dergelijke vergoeding. De minister antwoordde toen, ietwat naast de kwestie, dat haar diensten een statuut voor gevangenisarbeid hadden uitgewerkt. Een half jaar later heb ik nog niets vernomen over een statuut voor gevangenisarbeid.

Wat houdt het statuut van de gevangenisarbeid in? Waar is dat statuut te vinden?

Houdt de minister vast aan de werkloosheidsuitkering voor mensen die in de gevangenis niet kunnen werken omdat de cipiers staken?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - De basiswet zal inderdaad worden aangepast zodat duidelijk wordt dat gevangenisarbeid niet onder een arbeidsovereenkomst valt. De wettelijke aanpassing is ge´nspireerd op de Franse penitentiaire regelgeving. De tekst is in werkgroepen binnen de regering besproken.

De aanpassing houdt in dat het statuut van de werkende gedetineerde wordt bepaald door de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, die bepalingen bevat inzake arbeidsduur, arbeidsongevallenvergoedingen, en door andere wetten, zoals de wetgeving inzake welzijn op het werk.

De aanpassing is nog niet ingediend omdat de basiswet ook nog op andere vlakken moet worden aangepast, namelijk op het vlak van tucht en fouillering van gedetineerden. Ik heb ervoor gekozen om een wetsontwerp uit te werken waarin alle aspecten van de basiswetgeving aan bod komen.

De heer Danny Pieters (N-VA). - Zal de minister in de wetgeving ook de vergoedingen afschaffen voor gedetineerden die niet kunnen werken als gevolg van een staking van de cipiers? Die regeling is immers moeilijk te verdedigen bij de bevolking.

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Wanneer de tekst in het parlement wordt ingediend, zullen we die discussie kunnen voortzetten.