5-87

5-87

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 10 JANUARI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over ęde bofepidemieĽ (nr. 5-771)

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Er is weer een epidemie van de bof uitgebroken. De afgelopen weken is volgens de media het aantal gevallen verdubbeld. In april vorig jaar verspreidde de bof zich vooral aan de universiteit van Gent. Nu worden vooral scholieren in West-Vlaanderen getroffen.

Graag had ik van de minister een antwoord gekregen op volgende vragen:

Hoe evolueerde het aantal gevallen van bof in 2012 per maand en per provincie?

Welke stappen zal de minister doen tegen een verdere uitbreiding van de epidemie?

Acht de minister het nuttig om een vaccinatiecampagne op te zetten, dan wel te promoten?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - In BelgiŽ hebben we verschillende systemen om de evolutie van het aantal bofgevallen te volgen.

In 2012 werd onder meer de verplichte melding ingevoerd, een systeem dat onder de bevoegdheid valt van de gemeenschappen. Zij kunnen daar meer informatie over verstrekken. Ik kan hier alvast meedelen dat het bofvirus in Vlaanderen wijdverspreid is, met in totaal meer dan 1 800 gemelde gevallen. Het grootste aantal is vastgesteld in West-Vlaanderen. In de Federatie WalloniŽ-Brussel is er sprake van 144 gevallen, waarvan de meeste in de provincies Luxemburg en Luik.

Net als in de buurlanden treft het virus vooral adolescenten en studenten, maar de ziekte beperkt zich niet tot hen.

Naast de verplichte melding is er ook het controlenetwerk van de pediaters, dat sinds 2003 de gevallen van bof registreert en dat wordt beheerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. De meldingen gebeuren op vrijwillige basis. Het netwerk geeft aan dat het aantal bofgevallen sinds 2007 daalt, maar dat het in 2012 bij kinderen weer is gestegen.

Ook het wachtpostennetwerk van de huisartsen registreert de bofgevallen.

Voor de vraag inzake preventie verwijs ik naar de gemeenschappen, die daarvoor bevoegd zijn.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Uit het antwoord van de minister onthoud ik dat het aantal bofgevallen sinds 2007 daalt, maar vooral ook dat er in 2012, alleen al in Vlaanderen, meer dan 1 800 gevallen zijn geregistreerd. Dat noopt tot aandacht. Ik zal onze collega's van de betrokken assemblees dan ook uitnodigen deze problematiek verder op te volgen.