5-191COM

5-191COM

Commissie voor de Justitie

Handelingen

WOENSDAG 19 DECEMBER 2012 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de minister van Justitie over ęde vergoeding van magistraten die in het kader van het Europees veiligheids- en defensiebeleid worden gedetacheerd naar de Europese UnieĽ (nr. 5-2770)

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - Ik heb deze vraag van mijn Marleen Temmerman overgenomen, omdat het onderwerp op het terrein nog altijd zeer actueel is.

BelgiŽ neemt al jaren deel aan internationale missies in het kader van het Europees veiligheids- en defensiebeleid, de zogenaamde Common Security and Defence Policy-missies, of CSDP, door politiemensen en magistraten tijdelijk naar de Europese Unie te detacheren. Zo zijn er mensen actief in onder meer Kosovo, Congo, Afghanistan en de bezette Palestijnse gebieden.

De financiŽle voorwaarden voor politiemensen en magistraten zijn onderling grondig verschillend. De Belgische politiemensen ontvangen naast hun Belgische wedde en de onkostenvergoeding van de Europese Unie, van hun departement ook nog een belastingvrije vergoeding voor "verwijdering en hardship". Deze vergoeding wordt toegekend op basis van een koninklijk besluit van 2002 en elke deelnemende politieman, ongeacht zijn graad of functie, heeft er recht op.

Voor de Belgische magistraten die worden uitgezonden, geldt een dergelijke regeling jammer genoeg niet. Hoewel ze al lang vragende partij zijn voor een wettelijk kader, is dat er nog altijd niet. Daardoor ontvangen Belgische politiemensen ongeveer 3 400 euro per maand meer dan de magistraten, terwijl beide groepen deel uitmaken van dezelfde missie. Bovendien dragen de magistraten binnen die missies meestal zwaardere verantwoordelijkheden dan de politiemensen.

In het verleden hebben diverse ministers van Justitie, Onkelinx, Vandeurzen en De Clerck, met de uitgezonden magistraten, op individuele basis, ad-hocregelingen afgesproken om het grote verschil te compenseren.

De Adviesraad van de Magistratuur bereidt momenteel een advies voor waarin het niet-objectiveerbaar onderscheid wordt aangekaart.

Ik heb volgende vragen voor de minister.

Op welke objectieve gronden baseert de minister zich om aan drie magistraten te weigeren wat aan veertig politiemensen altijd is toegekend?

Is de minister bereid om, op korte termijn, een koninklijk besluit op te stellen waardoor ook de Belgische magistraten in een CSDP-missie, net zoals de politiemensen, een extra dagvergoeding krijgen?

Is de minister bereid om, in afwachting van een dergelijke wettelijke regeling, met individuele magistraten ad-hocovereenkomsten aan te gaan?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Hoewel het departement Justitie in het verleden op een individuele basis kon of moest werken gelet op de dringendheid van bepaalde missies, werd geen aanvullende vergoeding toegekend ter compensatie van het verschil in salaris dat zou kunnen bestaan met het politiepersoneel. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste mag er geen enkele vergelijking inzake salaris, statuut of zelfs functie worden gemaakt tussen het personeel van de politie en de magistraten. Ten tweede willen we met de FOD Justitie het beginsel "geen dubbele betaling van dezelfde kosten" strikt naleven. Volgens dat beginsel betaalt BelgiŽ enkel die kosten van de missie die niet worden gedekt door een vergoeding op supranationaal of internationaal vlak.

De vergoeding die aan het politiepersoneel wordt toegekend, dekt, zoals gezegd, de "verwijdering en hardship" van de missie. Een analyse van mijn departement in het kader van een grootschalig proefproject heeft evenwel aangetoond dat deze kosten, in de meeste gevallen, al volledig of gedeeltelijk zijn opgenomen in de dagvergoeding die door de Europese Unie wordt toegekend.

Aangezien de missies van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid worden gefinancierd door een reserve ingeschreven in de begroting van het departement Buitenlandse Zaken, die jaarlijks door de Ministerraad wordt goedgekeurd, is het nogal duidelijk dat we richtsnoeren vastleggen met het oog op een eerlijke en coherente behandeling van de deskundigen die deelnemen aan die missies, binnen de begroting die ons wordt toebedeeld.

In afwachting van de goedkeuring van een meer uitgewerkt wettelijk kader op basis van het proefproject, gebruikt mijn departement sinds 2009 een coherent financieel systeem voor alle justitiedeskundigen op internationale missie van lange duur, met absolute inachtneming van het beginsel "geen dubbele betaling". Dat gebeurt trouwens met de volledige voorafgaande instemming van de betrokken deskundigen die, vergeten we dat niet, op vrijwillige basis vertrekken.

Op grond van die elementen kan ik het volgende antwoorden op de drie vragen.

Er bestaat geen wettelijke grondslag waardoor aan magistraten een vergoeding kan worden toegekend die vergelijkbaar is met de vergoeding die krachtens het koninklijk besluit van 11 juli 2002 wordt toegekend aan het personeel van de politiediensten.

Het departement Justitie werkt voorstellen uit in het kader van een grootschalig project over het statuut van alle justitiedeskundigen die deelnemen aan internationale missies van lange duur met het oog op harmonisatie en maximale rechtvaardigheid, om te voorkomen dat er in de toekomst nog met ad-hocregelingen moeten worden gewerkt.

Mijn departement past sinds 2009 een coherent financieel systeem toe voor alle deskundigen op grond van de naleving van het beginsel "geen dubbele betaling", in samenspraak met de deskundigen die willen deelnemen aan missies van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid.

Ik ben derhalve van oordeel dat het afsluiten van individuele akkoorden een negatief effect heeft. Het zou ingaan tegen de geest van de wetsontwerpen die ik binnenkort wil indienen in het parlement om te komen tot een coherenter en rechtvaardiger systeem.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - Ik ben eigenlijk ook gekant tegen ad-hocregelingen, want ze werken alleen maar discriminatie in de hand. Ik wil de minister alleen nog graag naar de timing vragen. Heeft ze enig idee wanneer de wetsontwerpen klaar zullen zijn? Zo'n extra vergoeding wekt natuurlijk een beetje afgunst op en ik hoop dan ook dat er zo snel mogelijk een regeling komt.

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - We zijn ermee bezig, maar advies vragen aan de Raad van State neemt ook altijd een paar maanden in beslag.