5-191COM

5-191COM

Commission de la Justice

Annales

MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux ŕ la ministre de la Justice sur «les prestataires de soins issus du secteur privé dans les prisons» (no 5-2762)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Al eerder werd de minister ondervraagd over het inschakelen van privézorgverstrekkers voor de behandeling van gevangenen, waar ik voorstander van ben. Vragen hieromtrent onthullen echter een complex probleem, want het gaat niet alleen over het tegemoetkomen aan de zorgvragen van de gevangenen, maar ook over de kostprijs daarvan en de wijze waarop ons gevangeniswezen een personeelsbestand op- of afbouwt.

Recent reageerde de minister op een vraag over een contract tussen de Hasseltse gevangenis en het Jessa-Ziekenhuis in Hasselt. De minister stelde ondubbelzinnig dat het erg dure contract van de baan was en zeker niet zou worden verlengd. Het ging over een contract van ongeveer 150 000 euro per jaar voor een periode van zes opeenvolgende jaren, dus 900 000 euro voor het inschakelen van externe verpleegkundigen. Het was de Inspectie van Financiën die beschuldigend wees op de erg hoge kostprijs en andere meer organisatorische elementen.

Desondanks krijg ik van een aantal vakbondsmilitanten berichten dat er op de achtergrond en eerder in de coulissen, toch nog onderhandelingen zouden lopen tussen het gevangeniswezen en het Jessa-Ziekenhuis in Hasselt. Tegelijkertijd beschikt de FOD Justitie ook over eigen verpleegkundigen met een volledig gelijkaardige opleiding en competentie als diegenen die extern worden ingehuurd. Er zouden, volgens de bronnen waarover ik beschik, meer dan voldoende eigen verpleegkundigen op de mutatielijst staan om de noodzakelijke geneeskundige zorg in de gevangenis van Hasselt te verstrekken. De Penitentiaire Gezondheidsdienst zou heel goed op de hoogte zijn van de problematiek en de mogelijke oplossing. Vragen voor mutatie werden reeds verschillende malen ingediend maar bleven zonder positief gevolg.

De situatie mag terecht eigenaardig en bevreemdend worden genoemd. Op een moment dat Justitie worstelt met zowel budgetproblemen als een acute nood aan goede zorgverstrekking aan de gevangenen, blijkt een voor de hand liggende oplossing niet te worden gebruikt. Er circuleren hardnekkige geruchten over dure contracten met externe leveranciers, wat doet denken aan een verkapte strategie outsourcing van bijvoorbeeld de verpleegkundige zorg.

Kan de minister zonder enige terughoudendheid bevestigen dat er momenteel geen onderhandelingen lopen tussen Justitie en het Jessa-Ziekenhuis over het ter beschikking stellen van externe verpleegkundigen voor de geneeskundige zorg in de gevangenis van Hasselt? Wil de minister hier verklaren dat er binnen Justitie geen strategie bestaat om systematisch de zorgverstrekking aan gevangenen te outsourcen, maar dat men de beschikbare eigen zorgverstrekkers optimaal wil inzetten?

Hoe verklaart de minister dat er momenteel verschillende verpleegkundigen in dienst van de FOD Justitie hun aanvraag voor mutatie naar Hasselt indienden, maar dat die aanvragen, ondanks de hoge urgentie aan geneeskundige zorg in Hasselt en de hoge kostprijs die men de voorbije jaren betaalde aan onder andere het Jessa-Ziekenhuis, onbeantwoord bleven? Zal de minister de FOD Justitie de opdracht geven om zo accuraat mogelijk de eigen verpleegkundigen in te zetten, zeker indien de vraag van die personeelsleden perfect overeenstemt met de plaats waar de nood aanwezig is?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Er bestaat geen algemene strategie om systematisch te outsourcen en geen eigen personeel in te zetten. Het contract werd gesloten vanaf 1 januari 2010 voor een looptijd van vier jaar, jaarlijks opzegbaar met een opzegtermijn van zeven maanden.

Die overeenkomst werd gesloten omdat het op dat moment de meest opportune keuze was om op een correcte en budgettair verantwoorde wijze de zorgverlening voor de gedetineerden van Hasselt te garanderen. Men mag niet enkel kijken naar de kosten van het contract, maar men moet ook rekening houden met onderliggende kosten die intern door de overeenkomst wegvallen, omdat Justitie voor bepaalde aspecten van de zorgverlening een beroep kan doen op apparatuur en infrastructuur van Virga Jesse, waardoor we geen middelen uit het eigen budget moeten putten.

Virga Jesse is samen met Salvator geďntegreerd in een fusiestructuur genaamd Jessa-Ziekenhuis. Hierdoor is bij enkele medewerkers van Justitie en het Jessa-Ziekenhuis de foutieve indruk ontstaan dat er automatisch een nieuw contract diende gesloten te worden omdat het oude contract gesloten was met een partner die juridisch gezien niet meer bestond. Er werd een dossier voorgelegd aan de Inspectie van Financiën, dat om verschillende redenen, waaronder de kostprijs, negatief geadviseerd werd. Hieruit werd verkeerdelijk de conclusie getrokken dat men vanaf 1 januari 2013 met eigen mensen voor de zorg diende in te staan, er werden zelfs al interne verschuivingen voorbereid.

Na een juridische analyse van het dossier door het nieuwe management van de Dienst Gezondheidszorg Gevangenissen kon worden vastgesteld dat er rechtsopvolging was door het Jessa-Ziekenhuis wat de contractuele verplichtingen van Virga Jesse betreft; dat de termijn om zonder schadevergoeding te kunnen opzeggen, verlopen was en dat noch Jessa noch Justitie de intentie hadden om vóór het einde van de vierjarige looptijd de overeenkomst stop te zetten en dus de contractueel bepaalde stilzwijgende verlenging voor een laatste keer kon worden gebruikt.

Het huidige contract loopt definitief en automatisch af op 31 december 2013. Vanaf januari volgend jaar zullen we al nagaan hoe na 31 december 2013 voor de zorgverlening kan worden ingestaan. Kwalitatieve zorgverlening op een budgettair verantwoorde wijze is hierbij het leidende principe. Het was dus een juridisch dispuut dat op een bepaald moment voor verwarring heeft gezorgd.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik heb er alle begrip voor dat een lopend contract niet voortijdig kan worden opgezegd. Ik hoop alleen dat in 2014 de verpleegkundigen die graag in Hasselt willen gaan werken, daar kunnen worden ingeschakeld zodat het "dure" contract kan worden opgezegd.