5-191COM

5-191COM

Commission de la Justice

Annales

MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens à la ministre de la Justice sur «le nombre de détenus handicapés» (no 5-2806)

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - In februari 2008 stelde ik vraag om uitleg nr. 4-113 over de situatie van mensen met een handicap die in een gevangenis verblijven. Ik peilde daarbij onder meer naar de beschikbaarheid van cijfergegevens.

De toenmalige minister antwoordde dat het toen niet mogelijk was om op basis van het elektronisch medisch dossier, waarin de informatie over de eventuele handicap van de gedetineerde wordt vermeld, statistieken op te stellen. Hij zou laten nagaan of dat met de bestaande software en mits enkele aanpassingen toch zou kunnen. Daarnaast stelde hij dat het met de in het verschiet liggende upgrade van de software hoe dan ook mogelijk zou worden om de gevraagde statistische informatie te extraheren, opgesplitst per gevangenis en per regio.

Zijn inmiddels al statistieken beschikbaar over het aantal gedetineerden met een handicap?

Zo ja, wat zijn de cijfers? Ik ontving ze graag opgesplitst per gevangenis, per regio en per type handicap?

Zo neen, waarom was het niet mogelijk om de bestaande software aan te passen en/of waarom werd de aangekondigde update van de software niet uitgevoerd? Binnen welke termijn denkt de minister dat de gevraagde statistieken beschikbaar zullen zijn?

Het is belangrijk om te kunnen nagaan of de gevangenissen voldoende inspanningen doen om toegankelijk te zijn voor gedetineerden met een handicap.

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Ik kan mij niet namens mijn voorgangers uitspreken, maar er bestaan geen statistieken over dit onderwerp en de bestaande databanken laten ook niet toe om zulke cijfers te produceren.

De aangepaste software Epicure is dit jaar in gebruik genomen en zal verder worden ontwikkeld. In een latere fase zal kunnen worden onderzocht of een tool kan worden ontwikkeld om dergelijke statistieken te produceren.

Op het ogenblik is dit evenwel niet de eerste prioriteit bij de verdere ontwikkeling van Epicure. Eens het programma goed loopt, ben ik altijd bereid de nodige aanpassingen te doen.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Ik betreur ten zeerste dat nog altijd geen inspanning is gedaan. Ik heb begrepen dat het thema geen prioriteit is, maar dat de minister bereid is het mee te nemen.

Voor de gedetineerden met een handicap gaat het om een zeer belangrijk punt. Zij hebben een andere aanpak nodig. Zo is het denkbaar dat er dove gedetineerden zijn die op sommige momenten ondersteuning van een gebarentaaltolk nodig hebben. Hieraan moet aandacht worden besteed.