5-191COM

5-191COM

Commission de la Justice

Annales

MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes à la ministre de la Justice sur «l'hébergement du siège de Zaventem de la justice de paix du canton d'Overijse-Zaventem» (no 5-2607)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - De zetel Zaventem van het vredegerecht kanton Overijse-Zaventem is gehuisvest in een rijhuis op de Vilvoordelaan in Zaventem. Het gebouw, dat eigendom is van het OCMW van Zaventem, verkeert echter in een slechte staat. Bij een inspectie bleek dat bepaalde delen bouwvallig zijn. Op dit moment kan zelfs de zittingszaal niet meer worden gebruikt. Daardoor moeten de openbare rechtszittingen doorgaan in het bureau van de vrederechter, waar geen plaats is voor publiek.

Na die inspectie heeft het OCMW op 23 maart 2012 de huurovereenkomst opgezegd, met ingang van 31 augustus van dit jaar. Later werd dit herzien tot 31 december.

In de studie die de minister aanhaalde in haar antwoord op eerdere vragen ter zake van mijn collega Kristien Van Vaerenbergh, staat Zaventem aangestipt als een `te behouden' locatie. Dat is ondertussen dus onmogelijk.

Was de minister al op de hoogte van deze situatie? Zo ja, sinds wanneer?

Is al een oplossing uitgewerkt? Zo ja, wat houdt die oplossing in en wanneer wordt ze uitgevoerd? Zo neen, wanneer wordt de definitieve oplossing verwacht?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Ik verwijs naar het antwoord dat collega Verherstraeten op 21 november jongstleden heeft gegeven.

Aanvullend kan ik bevestigen dat de Regie der Gebouwen een alternatieve huisvesting op het oog heeft en dat ze het voorstel binnenkort samen met mijn diensten zal evalueren.

Inmiddels heeft de Regie der Gebouwen vanuit Justitie alle gegevens ontvangen. Er zal nog een laatste finetuning van het voorstel plaatsvinden. Aansluitend kan het dossier aan de Inspectie van Financiën worden voorgelegd en op de Ministerraad worden geagendeerd.

(Mme Zakia Khattabi prend place au fauteuil présidentiel.)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik blijf met dit antwoord een beetje op mijn honger zitten. De minister heeft geen tijdschema meegedeeld en evenmin heeft ze een verklaring gegeven voor het feit dat dit dossier al zo lang aansleept.