5-86

5-86

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 21 DECEMBER 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Ontwerp van programmawet (Stuk 5-1894) (Evocatieprocedure)

De voorzitster. - We stemmen over amendement 2 van mevrouw Vermeulen.

Stemming 27

Aanwezig: 57
Voor: 11
Tegen: 41
Onthoudingen: 5

-Het amendement is niet aangenomen.

M. Philippe Mahoux (PS). - Madame la présidente, je tiens à remercier tous les membres du personnel pour le travail accompli au cours de cette année. Je leur souhaite, de même qu'à leur famille et à l'ensemble de mes collègues, le meilleur pour l'année qui s'achève et pour celle qui s'annonce.

(Applaus)

Mme Zakia Khattabi (Ecolo). - En tant que représentante de l'opposition, je m'associe totalement à ce qui vient d'être dit.

Je tiens également à souligner cette année de travail assez intense, au cours de laquelle l'opposition a été relativement constructive, comme cela fut dit lors d'un débat un peu houleux...

À aucun moment l'opposition n'a freiné les travaux alors que, reconnaissons-le, la majorité n'a pas toujours brillé par sa présence. Je vous souhaite donc à tous une année 2013 pleine d'assiduité.

Je remercie l'ensemble des services, notamment celui de la traduction, les huissiers qui ont travaillé jusqu'au dernier moment et les secrétaires de commission, en particulier celle de la Justice qui s'est réunie le plus tardivement hier.

Je vous remercie également, madame la présidente, de même que le greffier et l'ensemble des services pour la qualité de nos travaux.

(Applaus)

De heer Huub Broers (N-VA). - Ik sluit mij bij de dankwoorden aan en ik wil ook de meerderheid bedanken. Toch moet mij van het hart dat het voor de oppositie soms moeilijk werken was, omdat de agenda op het laatste moment nog verschillende keren werd aangepast en de documenten laattijdig ter beschikking werden gesteld. Voor de leden van de meerderheid is dat geen probleem. Zij moeten immers alleen maar ja stemmen, maar wij moeten telkens nadenken!

Of u nu voor of tegen ons bent, ik wens iedereen het beste voor het eindejaar.

De voorzitster. - We stemmen nu over het wetsontwerp in zijn geheel.

Stemming 28

Aanwezig: 57
Voor: 41
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-De Senaat heeft het wetsontwerp ongewijzigd aangenomen. Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de bekrachtiging door de Koning.

De voorzitster. - Hiermee is onze agenda afgewerkt. Ik wens alle collega's en alle diensten een deugddoende rust en een prettige vakantie. Beste wensen voor iedereen!

-De Senaat gaat tot nadere bijeenroeping uiteen.

(De vergadering wordt gesloten om 15.30 uur.)