5-85

5-85

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 21 DECEMBER 2012 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende het tewerkstellingsplan (Stuk 5-1890) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

De voorzitster. - Mevrouw Lijnen verwijst naar haar schriftelijk verslag.

De heer Danny Pieters (N-VA). - Het ontwerp is al uitvoerig besproken zodat ik me kan beperken tot twee opmerkingen. Ten eerste heb ik geen moeite met de benaming "tewerkstellingsplan", maar eigenlijk is het dat heel weinig. Ik begrijp dat binnen de huidige marges alleen enkele herschikkingen mogelijk zijn, maar een echt plan vormen die niet.

Mijn tweede opmerking gaat over beroepsopleiding. Om tot verdere invulling te komen, zullen tal van afspraken nodig zijn met de gewesten en gemeenschappen. Volgens het regeerakkoord zal overigens de bevoegdheid over de betrokken materies en doelgroepen naar de gewesten en gemeenschappen gaan. De federale overheid kan nu wel tijdelijke maatregelen nemen, maar die mogen geen hypotheek leggen op latere beslissingen.

-De algemene bespreking is gesloten.