5-85

5-85

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 21 DECEMBER 2012 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (Stuk 5-1884) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

De voorzitster. - Mevrouw Lijnen en mevrouw Douifi verwijzen naar hun schriftelijk verslag.

De heer Danny Pieters (N-VA). - Ik dank de minister voor de gegevens die ze me net heeft bezorgd, maar over één zaak blijf ik bezorgd, zoals ik ook al in de commissie heb aangegeven. Het voorliggende wetsontwerp voorziet in stevige sancties voor werkgevers die illegalen tewerkstellen. Daar staan we helemaal achter.

Er wordt ook bepaald dat het loon aan de illegaal dient te worden uitbetaald. Ook dat is logisch, de mensen die hebben gewerkt, hebben recht op loon. Er is een echter probleem inzake de sociale zekerheid. Als het volledige loon aan de betrokkene moet worden uitbetaald, dan rijst de vraag of dat ook de werknemersbijdragen omvat. Dat is immers het volledige loon, maar normaal wordt dat aan de werknemer uitbetaald na aftrek van de werknemersbijdrage.

Uit de discussie heb ik begrepen dat de werkgever de fiscale en socialezekerheidsafdrachten moet doen zoals voor een wettige werknemer, maar dan wel als sanctie. Het is als het ware een boete, onder meer ten bedrage van de fiscale en parafiscale lasten die normaal op dat loon zou wegen. Wat gebeurt er echter in de toch niet helemaal denkbeeldige situatie dat de betrokken werknemer achteraf wordt geregulariseerd?

Indien iemand bijvoorbeeld twee of drie jaar als illegaal werkt en vervolgens via een regularisatieprocedure een permanente verblijfstitel krijgt, gaat men dan zeggen dat die twee of drie jaar verloren zijn of gaat men dan corrigeren? Hoe moet dat dan gebeuren? Wordt dan de sociale zekerheidsbijdrage die als boete is betaald overgeheveld naar de sociale zekerheid of worden rechten gecreëerd zonder bijdrage? Dat is niet duidelijk. Het is niet onbelangrijk voor de betrokkenen omdat zij een handicap dreigen te krijgen van de jaren waarin ze gewerkt hebben, maar er niet voor hen werd afgedragen.

Met andere woorden, als we de betaling van de bijdragen als boete hanteren, moeten we dan ook rekening houden met wat er gebeurt indien die illegale werknemers achteraf worden geregulariseerd?

Mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk. - Ik zal die vraag met de nodige aandacht bestuderen. De drie maanden loon is een sanctiemaat. Het wordt beschouwd als een sanctie en op zich kunnen daar geen rechten mee worden opgebouwd. Ik kan niet onmiddellijk een antwoord geven op de vraag wat er moet gebeuren als de betrokken werknemers hier drie jaar illegaal zouden hebben gewerkt.

De heer Danny Pieters (N-VA). - Met alle eerbied denk ik dat wat de minister zegt niet juist is.

Het gaat om minimum drie maanden. Als kan worden bewezen dat de illegale tewerkstelling langer heeft geduurd, staat in het wetsontwerp dat het bedrag van de sanctie met een langere periode kan overeenstemmen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik ben geen specialist, maar het verslag van de collega's Lijnen en Douifi vermeldt duidelijk het antwoord dat de minister in de commissievergadering heeft gegeven. Het ontwerp voorziet in een sanctie van drie maanden voor de werkgever. In dat geval is hij het loon verschuldigd, met alles wat daarbij hoort. Het nettoloon gaat uiteraard naar degene die het werk heeft uitgevoerd, maar de werkgever draait op voor alle loonkosten.

De heer Danny Pieters (N-VA). - We moeten goed overeenkomen wat nettoloon betekent. Staat dat begrip voor het loon zonder werknemersbijdragen of voor het loon met inbegrip van die bijdragen? In de logica van het ontwerp zijn immers de betrokkenen niet sociaal verzekerd. De werknemersbijdrage zou dan worden afgehouden van een loon waarop geen bijdragen zijn geheven. De vraag is dan waar die werknemersbijdrage naartoe gaat? Het antwoord van de minister is dus niet zo duidelijk.

Mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk. - Het nettoloon en de werknemersbijdragen gaan naar de werknemer. Die bijdragen zijn dus ook van degene die het loon ontvangt.

-De algemene bespreking is gesloten.