5-85

5-85

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 21 DECEMBER 2012 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp tot invoering van de elektronische registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (Stuk 5-1883) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

M. André du Bus de Warnaffe (cdH), corapporteur. - La commission s'est réunie le 18 décembre et a adopté le projet par neuf voix pour et une abstention.

En ce qui concerne les interventions et questions, je me réfère à mon rapport écrit.

De heer Danny Pieters (N-VA). - Bij de stemming in de commissie heeft de N-VA-fractie zich onthouden, hoewel de strekking van het wetsontwerp lovenswaardig is. We hadden immers nog geen antwoord gekregen - konden het nog niet krijgen - op onze vraag wat er zou gebeuren met de Limosa-aangifte. Ondernemingen of zelfstandigen die vanuit het buitenland in België diensten willen verrichten, moeten zich via Limosa registreren. Er is een nauwe samenhang tussen Limosa-aangifte en de registratie die in het ontwerp wordt beoogd.

Eergisteren velde het Europese Hof van Justitie een arrest waarin de Belgische Limosaregeling strijdig wordt verklaard met het Europees recht. Ik heb eergisteren in de commissie de minister al gevraagd wat zij zou doen met de elektronische declaratieverplichting indien de uitspraak van het Europees Hof slecht zou uitdraaien voor België. Ze antwoorde dat we dat dan wel zouden zien. We zijn nu twee dagen verder en kennen de uitspraak van het Hof.

Graag vernam ik van de minister dus wat er nu zal gebeuren.

Mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk. - We zullen dat nu bekijken. Het Europees Hof heeft geen bezwaar tegen de doelstelling van de Limosa-aangifte, maar het vindt dat we te veel gegevens vragen van de zelfstandigen. We zullen nu nagaan welke gegevens echt nodig zijn en welke niet.

De heer Danny Pieters (N-VA). - Ik begrijp het antwoord als een antwoord op het Limosa-arrest als dusdanig. Die uitspraak laat inderdaad wat ruimte.

Er blijft echter een probleem voor dit wetsontwerp. Het ontwerp steunt immers voor een stuk op de Dimona-aangifte voor Belgen en de Limosa-aangifte voor buitenlanders. De Limosapoot is nu weggezaagd, terwijl er toch heel wat buitenlandse zelfstandige ondernemers naar hier komen.

Mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk. - Ik ga daar niet mee akkoord. De Limosapoot is niet volledig weggezaagd. Het Hof heeft alleen gezegd dat we onvoldoende beargumenteerd hebben waarom we de Limosa-aangifte op die manier doen en waarom we zoveel gegevens opvragen. We gaan nu argumenten aanvoeren en de reactie van het Hof afwachten.

Voor de werknemers heeft het Hof trouwens geen opmerkingen gemaakt.

De heer Danny Pieters (N-VA). - De zaak ligt toch iets ingewikkelder. De regering onderzoekt wat ze kan doen, maar op het ogenblik kan het Limosasysteem niet meer worden toegepast, want het Europees Hof van Justitie heeft het strijdig verklaard met het Europees recht.

Dat het Hof geen opmerkingen over de werknemers heeft gemaakt is logisch, want daar ging de rechtszaak niet over. Maar onrechtstreeks gaat het hier wel over de werknemers, want het gaat ook over declaraties van ondernemingen die werknemers meebrengen.

Op het ogenblik is er dus geen Limosa-aangifte meer, maar de minister vraagt ons wel een wetsontwerp goed te keuren dat daar grotendeels op steunt. De minister kan toch niet antwoorden dat het Hof van Justitie zich eigenlijk heeft vergist en dat de regering de juiste interpretatie zal geven. Zo werkt het toch niet!

Mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk. - Ik ben geen jurist. Limosa is een systeem. In de Limosa-aangifte vragen we bepaalde gegevens op. Er is nu discussie over welke gegevens we vragen en waarom we dat doen. Ik stel voor dat we uitzoeken hoe we kunnen bewijzen welke gegevens we echt nodig hebben en dat we dan het systeem aanpassen.

In het ontwerp wordt in algemene zin verwezen naar het Limosasysteem.

De heer Danny Pieters (N-VA). - Hoor ik de minister nu zeggen dat Limosa verder zal worden toegepast? Zo ja, dan wil ik de senatoren van de regeringsmeerderheid uitnodigen om na te denken over het feit dat een minister hier verklaart dat ze een arrest van het Europees Hof van Justitie niet zal toepassen.

Mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk. - Dat heb ik niet gezegd. We hebben de Limosa-aangifte, waarin momenteel bepaalde gegevens worden gevraagd. Er is nu discussie over de vraag of we ál die gegevens moeten vragen en waarom we ze vragen. Het Hof vraagt of we al die gegevens echt nodig hebben wanneer een buitenlandse zelfstandige zich wil registreren om hier te werken. We moeten dus argumenten aanvoeren waarom we die gegevens verzamelen. Misschien kunnen we dat voor een aantal gegevens verantwoorden, maar voor andere niet.

Kortom, het Limosasysteem op zich blijft bestaan, maar we moeten de inhoud ervan op basis van deze uitspraak herbekijken.

De heer Danny Pieters (N-VA). - Ten eerste, denk ik niet dat er enig voorbehoud in het arrest van het Hof van Justitie is gemaakt dat de minister in de mogelijkheid stelt te doen wat ze zegt te willen doen. Het Hof heeft de Limosa-aangifte nietig verklaard. Maar ik neem akte van de intenties van de minister.

Ten tweede, zelfs in de hypothese die de minister schetst, zou er moeten worden nagegaan of er in het voorliggend ontwerp ook niet te veel gegevens worden gevraagd. Het kan zijn dat de gegevens die bij de elektronische registratie worden gevraagd, gerechtvaardigd zijn, maar in het licht van het Limosa-arrest kan men dit best eerst goed onderzoeken. Want anders kan de goedkeuring van het ontwerp later misschien weer tot een veroordeling leiden die het systeem opnieuw dreigt te verstoren.

-De algemene bespreking is gesloten.