5-84

5-84

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 DECEMBER 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de zorg bij het levenseinde van personen met dementie» (nr. 5-761)

Mevrouw Freya Piryns (Groen). - Momenteel loopt in Vlaanderen de actie Music for Life met als thema "Dementie". De initiatiefnemers van Studio Brussel willen dementie onder de aandacht brengen en ze doen dat op een bijzonder mooie en positieve manier.

Ik ben blij met dat initiatief van de muziekzender. Voor ons politici is het de gelegenheid om stil te staan bij het beleid rond dementie dat helaas nog heel wat hiaten vertoont.

Enerzijds is er op het moment dat de ziekte wordt vastgesteld vaak een gebrek aan aangepaste zorg en zijn er te weinig zorgcentra die gepaste hulp kunnen bieden. Anderzijds zien we ook nog te veel tekortkomingen bij het levenseinde van mensen met dementie. De stervensbegeleiding van mensen met dementie gebeurt op vele plaatsen in ons land mensonwaardig en de palliatieve zorg moet nog sterk verbeteren. De tekortkomingen zijn te wijten aan een gebrek aan middelen maar ook aan een gebrek aan kennis.

Daarenboven is er het probleem dat de wetgeving geen passend antwoord biedt als de palliatieve zorg om een bepaalde reden niet meer volstaat of als de dementerende patiënt niet meer in staat is euthanasie te vragen.

Heel wat bejaarden die bij volle bewustzijn een euthanasieverklaring hebben afgelegd, krijgen vaak geen gehoor meer. Voor dementerenden is het helemaal problematisch, met vaak tragische gevolgen. Iedereen in Vlaanderen herinnert zich hoe het met Hugo Claus is gelopen. Bij gebrek aan een aangepaste wet, heeft hij sneller afscheid moeten nemen van het leven dan hij in feite wou.

De laatste weken wordt er weer meer debat gevoerd over euthanasie. Maar het wordt ook tijd dat er een echt debat komt in de Senaat. Als aanzet geef ik de minister volgende vragen mee.

Hoe schat de minister het huidige beleid in voor dementerenden, en vooral de concrete toepassing van palliatieve zorg en euthanasie in de rustoorden, rust- en verzorgingstehuizen, woon- en zorgcentra?

Is de regering met al haar betrokken diensten bereid haar volle medewerking te verlenen aan een debat in de Senaat waarop steeds meer partijen en senatoren op aandringen?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - Ik ben altijd bereid om samen met mijn collega van Justitie het debat te voeren over alle wetsvoorstellen rond euthanasie.

Rusthuizen zijn de laatste verblijfplaats van veel zorgbehoevende ouderen. Daarom is palliatieve verzorging in de rusthuizen zelf al jarenlang wettelijk geregeld en wordt ze door het RIZIV gefinancierd. Die financiering dekt het extra personeel en de opleiding en bewustmaking van het hele rusthuispersoneel.

We hebben ook veel middelen vrijgemaakt voor een ambitieus beleid rond de begeleiding van dementerende personen, in het bijzonder via de financiering van een "referentiepersoon dementie". Aandacht hebben voor de palliatieve zorg voor dementerende personen maakt deel uit van de opdracht van die referentiepersoon in de instelling. Die moet ook samenwerken met de referentiepersonen van andere domeinen, zoals de palliatieve zorg, en moet een opleiding van 60 uur volgen, die in het bijzonder over de palliatieve fase van de dementerende personen, euthanasie enzovoort handelt.

Ik ben altijd bereid de discussie voort te zetten, bijvoorbeeld in de commissie voor de Sociale Aangelegenheden.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Ik dank de minister voor haar antwoord en heb zeer duidelijk gehoord dat de regering bereid is om het debat over het levenseinde aan te gaan. Ik wil dan ook afsluiten met een oproep aan alle collega's en in het bijzonder aan de voorzitters van de commissies voor de Sociale Aangelegenheden en voor de Justitie om de wetsvoorstellen van onze collega's op de agenda te zetten en hoorzittingen te starten om tot één voorstel te komen dat door ons allemaal wordt gedragen. De samenleving vraagt echt naar dit debat. Zo kunnen we in het laatste jaar van de Senaat in zijn huidige vorm, bewijzen dat we goed werk kunnen leveren en een echte reflectiekamer kunnen zijn.