5-84

5-84

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 DECEMBER 2012 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Stuk 5-1877) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Stuk 5-1877) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp betreffende het burgerinitiatief in de zin van de Europese Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 (Stuk 5-1885) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming (Stuk 5-1886) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot bekrachtiging van enkele recente koninklijke besluiten inzake werknemerspensioenen (Stuk 5-1891) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de elektronische communicatienetwerken en -diensten en de uitoefening van omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (Stuk 5-1892) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie (Stuk 5-1887) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 405quater van het Strafwetboek en artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden (Stuk 5-1888) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan (van mevrouw Nele Lijnen en de heer Bart Tommelein; Stuk 5-135)

Bespreking

Voorstel van resolutie tot opvoering van de strijd tegen de mensenhandel (van mevrouw Caroline Désir, de heer Dirk Claes, mevrouw Vanessa Matz, de heren Guido De Padt en Gérard Deprez, mevrouw Zakia Khattabi en de heer Bert Anciaux; Stuk 5-1701)

Bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de gevolgen van het inlijvingssysteem van de politiescholen» (nr. 5-758)
Mondelinge vraag van de heer Yoeri Vastersavendts aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het gebruik van de sociale media door de politie» (nr. 5-765)
Mondelinge vraag van de heer Huub Broers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het gebruik van sociale media door onze politiediensten» (nr. 5-767)
Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, en voor de Regie der gebouwen over «de renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel» (nr. 5-759)
Mondelinge vraag van de heer Bart Tommelein aan de minister van Werk over «het zondagswinkelen in erkende toeristische centra» (nr. 5-769)
Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de euthanasie op grond van psychisch lijden» (nr. 5-760)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de zorg bij het levenseinde van personen met dementie» (nr. 5-761)
Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het stopzetten van de productie van een antibioticum door het bedrijf GSK» (nr. 5-766)
Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Saïdi aan de minister van Justitie over «het Executief van de moslims van België» (nr. 5-757)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over «het publieke debat met betrekking tot de pro-Deoadvocaten» (nr. 5-762)
Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over «de uithaal naar de vele misbruiken in het pro-Deosysteem» (nr. 5-764)
Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan de minister van Justitie over «het koninklijk besluit inzake het bezit van vuurwapens» (nr. 5-770)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «de sluiting van kantoren van de Federale Overheidsdienst Financiën» (nr. 5-756)
Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Maes aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten over «de stiptheidacties op de vrachtluchthaven naar aanleiding van het invoeren van een ploegensysteem» (nr. 5-768)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen