5-190COM

5-190COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable sur «le tax shelter» (no 5-2787)

M. le président. - M. Hendrik Bogaert, secrétaire d'État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, répondra.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - In december 2012 moet de Europese Commissie na een driejaarlijkse evaluatie oordelen of de steunmaatregelen voor de Europese culturele sector, meer bepaald de audiovisuele sector, worden verlengd. Zowel in het antwoord op een mondelinge vraag van kamerlid Muriel Gerkens van juli 2012 als in een recent artikel in Knack van november 2012 heeft de minister het telkens over plannen om de regelgeving van de tax shelter aan te passen. Naar ik meen heeft collega Gerkens gisteren ook een vraag gesteld, maar daarvan heb ik het verslag nog niet gelezen.

Ik heb dan ook volgende vragen.

Bevatten de plannen aanpassingen met betrekking tot de Europese criteria voor de beoordeling van steun voor de productie van films en audiovisuele werken of met betrekking tot de Belgische tax shelter?

Welke aanpassingen stelt de minister voor?

Wat zal de weerslag daarvan zijn op de audiovisuele sector?

Dragen de voorstellen de steun weg van de sector?

De heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten. - De regering heeft, op initiatief van de minister van Financiën, de Europese Commissie gevraagd haar goedkeuring van het tax shelter-stelsel zonder wetswijziging te verlengen. Het stelsel lijkt nog steeds te beantwoorden aan de Europese eisen. Daarnaast is een onderzoek ter verbetering van het stelsel opgestart.

Dat onderzoek heeft tot doel de sommen die effectief in de audiovisuele productie worden geïnvesteerd te maximaliseren.

De audiovisuele sector kent vele facetten en deelactoren, zoals de oprichting van de Unie van regisseurs begin deze week nog bewijst. Het overleg over het resultaat van het onderzoek heeft dus de nodige tijd gevergd. Momenteel wordt het ontwerp in de regering besproken om binnenkort aan de Ministerraad te worden voorgelegd.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Nog een kleine bijkomende vraag. Hoe binnenkort is binnenkort? Hebben we het over dagen, weken, ...?

De heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten. - Ik kan daar helaas niet specifieker over zijn. Ik neem aan dat we dat mogen interpreteren als "zo snel mogelijk", maar ik weet intussen ook dat er heel wat stappen nodig zijn voor men iets op de Ministerraad kan brengen.