5-190COM

5-190COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable sur «les plans de management du Service public fédéral Finances» (no 5-2766)

M. le président. - M. Hendrik Bogaert, secrétaire d'État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, répondra.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ten tijde van minister Reynders startte de FOD Financiën met uitgebreide managementplannen. Eind december 2009 verscheen het ambitieus geïntegreerd managementplan 2010. Daarover verscheen op 25 februari 2011 een eindrapport. Het geïntegreerd managementplan 2011 kwam er op 25 juli 2011, toen het jaar al over de helft was. Sindsdien zijn er nog geen nieuwe documenten gepubliceerd.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen.

Blijft de FOD Financiën werken met managementplannen? Zo ja, waar is dan het plan voor 2012 en hoever staat de voorbereiding van het plan van 2013?

Zo neen, welk alternatief wordt er dan gebruikt om "voortgang" te meten?

Heeft de minister projecten waaraan onder zijn voorganger is begonnen, geschrapt of on hold gezet? Zo ja, in welk van de domeinen, klanten, processen, middelen, innovatie?

Heeft de minister nieuwe projecten opgestart? Zo ja, in welke domeinen?

Hoe wordt de workload verdeeld tussen "gewoon" werk en projectwerk?

De heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten. - Begin 2012 maakte de pas aangestelde nieuwe voorzitter van de FOD Financiën een strategisch managementplan 2012-2017 op, dat wil zeggen voor de hele periode van zijn mandaat. In het kader van de uitvoering van dat strategisch plan wordt momenteel gewerkt aan een operationeel plan voor 2013.

Er werden geen lopende projecten geschrapt of on hold gezet.

Alle nieuwe projecten kaderen in het strategisch managementplan 2012-2017. Dat plan focust op enerzijds de modernisering en anderzijds de professionalisering van de FOD Financiën. Daarbij staan drie strategische doelstellingen centraal: het verbeteren van onze doeltreffendheid, efficiëntie en dienstverlening. Ieder nieuw initiatief wordt via een strategische kaart aan een van deze doelstellingen gelinkt.

Inzake doeltreffendheid spitsen nieuwe projecten in het strategisch managementplan 2012-2017, die al dan niet reeds zijn opgestart, zich onder andere toe op het vereenvoudigen van de fiscale regelgeving, het streven naar gestructureerde gegevensuitwisseling en een betere, op risico gebaseerde controle met een nultolerantie voor wie zijn aangifteverplichting ontwijkt. Daarnaast vormt de optimale financiering van de Belgische staatsschuld een prominent aandachtspunt, evenals het invoeren van de nieuwe organisatiestructuur en het invoeren of optimaliseren van systemen zoals beheerscontrole, interne controle en ontwikkelcirkels.

Het invoeren van de nieuwe organisatiestructuur is eveneens belangrijk voor de efficiëntie van onze werking. We streven in deze optiek naar een procesgeoriënteerde benadering, waarbij wordt gewerkt met behulp van geïntegreerde verwerking en elektronische documenten. Andere aandachtspunten zijn het moderniseren van het personeelsbeleid, met onder andere het invoeren van nieuwe werkvormen zoals telewerk en het opvangen van de grote natuurlijke uitstroom via onder andere kennisbeheer, een nieuwe buroticastrategie, een geïntegreerde budgettaire cyclus en een objectieve monitoring via performante managementinstrumenten. Onze prestatieniveaus toetsen we via zowel interne als externe benchmarking.

Ten slotte streven we naar een laagdrempelige en op de verwachtingen van burgers en bedrijven afgestemde dienstverlening. Een volledig elektronische dossierafhandeling kadert binnen deze doelstelling, evenals het uitbreiden van de mogelijkheden van My Minfin en My MinfinPro. Opdat ook digitale leken een beroep op onze diensten kunnen doen, wordt er eveneens ingezet op een toegankelijke fysieke dienstverlening, door het inrichten van een infocenter in de belangrijkste centra van de FOD Financiën en een samenwerking met gemeenten om een beperkte lokale aanwezigheid ten behoeve van de belastingplichtige te kunnen waarborgen. Daarnaast staat een transparante, eenduidige en begrijpbare reglementering centraal.

Elke verantwoordelijke mandaathouder bekijkt voor zijn departement welke plannen hij wil realiseren en zoekt voor de uitvoering ervan binnen zijn departement een evenwicht tussen het gewoon day to day werk en het projectwerk, zodat beide naar behoren kunnen worden uitgevoerd.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik ben blij dat er effectief een strategisch plan is. Alleen zijn de vorige plannen via de website beschikbaar en het laatste niet. Vandaar mijn veronderstelling dat er geen meer was. Ik ga in elk geval op zoek naar een exemplaar, want het is altijd nuttig als achtergrondinformatie.