5-189COM

5-189COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 11 DÉCEMBRE 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances sur «les négociations portant sur l'interfédéralisation du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme» (no 5-2458)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Het regeerakkoord vermeldt dat het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding zal worden omgevormd tot een interfederaal orgaan. In een eerder antwoord op een vraag om uitleg verklaarde de minister dat er een akkoord was over een voorontwerp van samenwerkingsovereenkomst. Daarin worden de opdrachten, doelstellingen, werking en budgettaire aspecten van het toekomstige centrum bepaald. In juni zou het officieel overleg van start gaan, om voor het begin van de zomer een eindresultaat te bereiken.

Hoe is de stand van zaken nu? Hoe wordt het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding omgevormd? Wat is de huidige situatie? Welk statuut krijgt het centrum? Hoe zal het centrum zich verhouden tot het nationaal instituut voor de mensenrechten?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Op 23 juli werd het voorontwerp van samenwerkingsakkoord voor de oprichting van een Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme en de daaraan gekoppelde principenota door de verschillende overheden afzonderlijk goedgekeurd. Ik zal de tekst aan de heer Anciaux overhandigen.

Het samenwerkingsakkoord en de principenota omvatten vier belangrijke punten. Het creëren van een nieuw interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme; de omvorming van het huidig centrum in een Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel. Beide centra moeten op 30 juni 2013 operationeel zijn. Daartoe werden twee interkabinettenwerkgroepen opgericht, één op federaal en één op interfederaal niveau. Beide werkgroepen zijn reeds tot een akkoord gekomen over enerzijds een voorontwerp van instemmingswet met het samenwerkingsakkoord tot oprichting van een Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme en anderzijds een voorontwerp van wet met betrekking tot omvorming van het huidige centrum in het Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel. Beide teksten worden nog deze week donderdag voorgelegd aan de Ministerraad. Na advies van de Raad van State kan het debat in februari of maart in het parlement van start gaan. Beide teksten zouden tegen april in het parlement moeten goedgekeurd zijn.