5-187COM

5-187COM

Commissie voor de Financiėn en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 4 DECEMBER 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «het aantal hypothecaire leningen» (nr. 5-2752)

De heer Peter Van Rompuy (CD&V). - Hypothecaire leningen zijn een indicator van het consumentenvertrouwen in de economische toekomst. Ook de spaarquote geeft daarvan een goede indicatie. Als die quote stijgt, is er weinig vertrouwen. Als hij daalt, is er wel vertrouwen. Dat zien we zelfs in tijden van crisis, zoals in de jaren negentig.

Zijn er voor de laatste jaren cijfers over de evolutie van de toekenning van hypothecaire leningen en over het gemiddeld ontleende bedrag? Hoe recenter hoe liever. De laatste tijd zal er wel een dubbele beweging te zien zijn. Door het wegvallen van enkele overheidsstimuli zijn een aantal investeringsaftrekken verdwenen. Anderzijds is de rente gedaald. Het is niet duidelijk wat de effecten daarvan juist zijn.

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - Voor een overzicht van de evolutie van het totaal aantal uitstaande contracten voor hypothecair krediet en van het gemiddelde en de mediaan van het ontleende bedrag verwijs ik naar de tabellen die ik zal overhandigen. Die tabellen geven de evolutie weer vanaf 2007 tot en met 2011.

Samengevat zien we jaarlijks een stijging van ongeveer 100 000. In 2007 waren er 2 210 350 kredieten, in 2008 gaan we naar 2 287 533. In 2009 zitten we op 2 368 993, in 2010 waren het er 2 501 787 en in 2011 werden er 2 689 587 geteld. Tot 2011 is het aantal hypothecaire kredieten dus gestegen, sedert 2007 met 470 000. Opmerkelijk is wel dat het bedrag van de nieuwe contracten daalt, waarschijnlijk door de strengere criteria die de banken hanteren. Het gemiddelde bedrag gaat van 99 814 in 2007 naar 83 630 in 2011, hoewel de prijs van de woningen in die periode is gestegen. De woningen zijn in tien jaar tijd ongeveer verdubbeld in prijs. De daling van de gemiddelde bedragen van de kredieten met 15% is bijgevolg relatief groot. De hypothecaire kredieten slaan dus vanaf 2009 op een kleiner deel van de lening. De daling van de mediaan is nog veel sterker, namelijk van 81 000 naar 52 000.

Voor 2012 kan, in tegenstelling tot de vorige jaren, reeds een daling worden vastgesteld van het aantal hypothecaire kredieten. In september 2012 werden er 42,5% minder hypothecaire kredieten aangevraagd dan in september 2011. Ook het onderliggende bedrag van de kredietaanvragen daalde met 26,8%. Het aantal verstrekte kredieten daalde met 32,3%. Het onderliggende bedrag van de verstrekte kredieten daalde ook, zij het maar met 6%.

Het staat dus buiten kijf dat er een vermindering wordt vastgesteld, maar toch dient daarbij enige nuancering te worden aangebracht. In 2009 waren er 2 368 993 kredieten. De volgende twee jaar komen er 320 000 kredieten bij. Er is toen een enorme stijging geweest die waarschijnlijk te maken had met de groene renovatieleningen, waarbij een interessante aftrekmogelijkheid bestond voor isolatie, dubbelglas enzovoort. Vanaf 2012 kunnen die energiebesparende investeringen niet meer worden afgetrokken.

De plotse daling in 2012 heeft dus verschillende oorzaken. De vraag naar hypothecaire kredieten wordt ook gedrukt door de daling van het consumentenvertrouwen in het algemeen, door de onzekere economische situatie, door de evolutie van de prijzen, die hoog zijn, en de grotere terughoudendheid om leningen toe te staan. De dalende rente heeft daarbij de laatste zes maanden geen noemenswaardige invloed meer gehad. Ook de stijging van de kredieten eind 2011 heeft de cijfers van 2012 sterk negatief beļnvloed.

Een vastgoedmakelaar zei me onlangs dat het kopen van huizen door mensen van 27 of 28 jaar nu helemaal voorbij is. De prijs is daarvoor te hoog geworden. Daardoor komt er meer vraag voor het huren van appartementen voor 600 ą 700 euro per maand. Die huurders stellen volgens hem hun aankoop van een woning nu uit tot ze ongeveer 35 zijn en wat hebben gespaard.

De heer Peter Van Rompuy (CD&V). - Ik dank de minister voor zijn antwoord. Op basis van de sterk dalende trend kunnen we zeker besluiten dat het consumentenvertrouwen maar beter snel opveert.

(De vergadering wordt gesloten om 16.45 uur.)