5-187COM

5-187COM

Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 4 DECEMBER 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over ęhet beheer van de registratie van domeinnamenĽ (nr. 5-2744)

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - In de plenaire vergadering van 21 juni 2012 ontkende de minister formeel dat hij plannen zou hebben om de vzw DNS.be, dat de registratie regelt van .be-domeinnamen, onder staatstoezicht te plaatsen. Daartoe bestaan volgens ons ook geen redenen. In 2000 kostte de registratie circa 25 euro en nu nog slechts 2,5 euro. DNS.be levert goed werk en de vzw wordt daarom alom gewaardeerd.

Een aantal malafide Chinese bedrijven hebben zich met een .be-domeinnamen laten registreren. 66% van de thans geregistreerde .be-domeinnamen zijn via BelgiŽ geregistreerd en een aantal andere via andere EU-landen.

Is het toch nog de bedoeling DNS.be onder staatstoezicht te plaatsen om te kunnen optreden tegen de malafide praktijken van bijvoorbeeld de Chinezen? China biedt via een .be-domeinnaam inderdaad valse merkproducten aan en maakt inbreuk op het patentrecht en de intellectuele eigendom. Daartegen moet worden opgetreden, maar ik vraag me af of dat moet via een regelgeving over de .be-domeinnamen en een herstructurering of nationalisering van DNS.be. Met andere woorden, blijft de minister bij het standpunt dat hij in juni heeft ingenomen?

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - De vraag is achterhaald want inmiddels werd voor de vzw DNS.be al een wettekst goedgekeurd waarbij nationalisering niet aan de orde is geweest. In die tekst staan een aantal voorwaarden opgesomd, zoals onder meer de voorwaarde dat de vestigings- en exploitatieplaats van het registreerbureau in BelgiŽ moet zijn. In de wettekst is eveneens opgenomen dat het BIPT tijdelijk in de plaats kan treden ingeval de vzw DNS.be in gebreke blijft. Naar het voorbeeld van andere Europese landen wordt ook een Europees territoriaal criterium ingevoerd voor alle aanvragen met betrekking tot .be-domeinnamen. De FOD Economie ontvangt inderdaad nogal eens klachten over zogenaamde .be-websites die namaak verkopen en waarvan de verantwoordelijken vaak buiten Europa gevestigd zijn. Domeinnamen toekennen aan personen die buiten de Europese Unie gevestigd zijn, is riskant omdat controles buiten de EU ingewikkeld en nagenoeg onmogelijk zijn. Het opleggen van een Europees territoriaal criterium voor alle aanvragen met betrekking tot .be-domeinnamen wordt opgenomen in boek XII van de Codex Economie. Dat zal gebeuren nadat de sancties zijn uitgewerkt.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Internetverkeer staat voor vrij verkeer en weinig reglementering. Misbruiken moeten worden aangepakt maar de vraag is of dat moet gebeuren via een strikte regelgeving op de .be-domeinnamen.

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - Het probleem is dat als er geen regels zijn we de misbruiken niet kunnen aanpakken. Als Chinezen zich verschuilen achter een .be-domeinnaam en we krijgen daar een klacht over, dan moeten we over regels beschikken om daartegen te kunnen optreden.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Het misbruik heeft meer te maken met het product dat de Chinezen via de .be-domeinnaam aanbieden. Ze hebben daarbij vooral commerciŽle bedoelingen.

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - Dat brengt mensen in verwarring want ze denken dat ze te maken hebben met een Belgische site en een Belgisch product.

Ons land was een van de weinige Europese landen dat nog geen regels voor domeinnamen had uitgewerkt. Daarom wordt de .be-domeinnaam ook misbruikt. Zoals gezegd, de wettekst is klaar. Hij zal in de komende maanden aan het parlement worden voorgelegd.

(Voorzitster: mevrouw Christie Morreale.)