5-187COM

5-187COM

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 4 DECEMBER 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «het advies van de Europese Commissie inzake de hervorming van de mededingingsautoriteit» (nr. 5-2743)

(Voorzitter: de heer Peter Van Rompuy.)

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA). - Het Europees mededingingsnetwerk en de nationale mededingingsautoriteiten moeten nauw samenwerken met het oog op een efficiënte taakverdeling en een doeltreffende toepassing van de mededingingsregels.

Bij de hervorming van de Belgische mededingingsautoriteit en van een optimale samenwerking met het Europees mededingingsnetwerk heb ik volgende vragen.

Is er advies gevraagd bij de ter zake bevoegde diensten van de Europese Commissie inzake de door minister aangekondigde invoering van het mechanisme van de prijscontrole en -blokkering?

Zullen die adviezen toegevoegd worden aan het parlementaire dossier?

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - In de hele periode dat we aan het betreffende wetsontwerp hebben gewerkt heeft de heer Steenbergen, de directeur-generaal van de Algemene Directie Mededinging, contacten onderhouden met de Europese Commissie. Die stond dus zeker niet voor een verrassing, toen we de definitieve versie van het ontwerp toestuurden. We hebben ook formeel advies gevraagd en in een brief van 26 september 2012 heeft de vicepresident van de Commissie, Joaquín Almunia, geantwoord dat ons ontwerp "contribue au développement d'une convergence procédurale dans l'Union Européenne et est de nature à encourager la coopération au sein du Réseau européen de la concurrence". Hij wijst er wel op dat deze instantie de Europese regels zal moeten respecteren, maar hij vraagt niet dat ons ontwerp op een of ander punt wordt aangepast.

Over het voorontwerp van boek V inzake "prijzen in het Wetboek van economisch recht" staat er in zijn advies: "Je pars du principe que cette responsabilité additionnelle" - de mogelijkheid om voorlopige maatregelen te nemen en beperkingen op te leggen - "ne portera pas atteinte, en pratique, à l'efficacité de la mise en oeuvre par la nouvelle autorité des règles de concurrence de l'Union Européenne."

De brief van vicepresident Almunia wordt toegevoegd aan het parlementaire dossier, al was het maar omdat hij zich zeer positief uitlaat over ons ontwerp. We zouden dat anders ook doen, maar nu bevestigt het advies vooral dat ons ontwerp in dezelfde richting gaat als de hervorming en de praktijk van de Europese Unie.

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA). - Nochtans vraagt de Europese Commissie in een recent rapport om de prijsblokkering in de energiesector op te heffen. Nieuwkomers op de markt zouden namelijk zwaarder worden getroffen dan de huidige leveranciers, wat negatieve gevolgen zou hebben voor de concurrentiewerking. Dat is een negatief advies, dat in mijn ogen zwaar genoeg is om naast dat andere, positieve advies, te leggen.

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - Dat advies kwam van de commissaris voor Energie. We hebben hem geantwoord dat er nooit zoveel nieuwkomers op de markt zijn gekomen als in de periode van de prijsblokkering. Daarom is zijn advies bijzonder merkwaardig. De nieuwkomers hebben in die periode een marktaandeel veroverd dat ze nooit voordien hebben gehaald. De grootste speler op de markt heeft in één jaar twaalf procent verloren, één procent per maand. De kleintjes hebben die twaalf procent ingepikt, ze zijn in omvang verdubbeld. Dan zeggen dat we de prijsblokkering snel moeten opheffen omdat de kleine spelers daar last van hebben, dat is toch wat overdreven.

De Belgische regering heeft de Europese Commissie laten weten dat ze de overweging heel interessant vindt en haar gevraagd wat ze intussen al tegen Frankrijk heeft ondernomen. De regering-Sarkozy heeft gedurende twee jaar de prijzen geblokkeerd en de nieuwe regering legt een maximale stijging van 2 procent op. Voor zover wij weten is er aan het adres van Frankrijk nog geen ingebrekestelling van de Commissie gekomen. Dat is toch met twee maten meten, al naargelang de grootte van het land.