5-184COM

5-184COM

Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 27 NOVEMBER 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over ęhet stijgend racisme naar aanleiding van de economische crisisĽ (nr. 5-2394)

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - Volgens een rapport van het Europees Netwerk tegen racisme, het ENAR, dat op 21 maart werd bekendgemaakt ter gelegenheid van de Werelddag tegen racisme, lokt de economische crisis steeds meer racistisch en discriminatoir gedrag uit. Zo lezen we in het rapport: "Migranten en etnische minderheden worden in een periode van economische crisis buiten proportie getroffen door werkloosheid en precaire arbeidsvoorwaarden." De meest kwetsbare groepen zijn, volgens het rapport, Afrikanen, Roma, moslims en de joodse gemeenschap. In BelgiŽ, zo werd specifiek vermeld in het rapport, krijgen etnische minderheden ook moeilijk toegang tot de private woningmarkt.

Racisme is zeker geen nieuw fenomeen en regering en parlement hebben al heel wat politieke initiatieven genomen om het aan te pakken, maar blijkbaar volstaan die niet. Bovendien hebben de politieke leiders in sommige landen net door de economische crisis de neiging initiatieven rond racismebestrijding minder subsidies toe te kennen.

Bovendien dichten noch de rapporten van de OESO, noch die van Eurostat BelgiŽ een goede reputatie toe op het vlak van de behandeling van de daarnet vermelde bevolkingsgroepen op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en in het onderwijs.

Zijn de bevindingen van het ENAR-rapport ook van toepassing op BelgiŽ? Beschikt de minister met andere woorden over cijfers die aantonen dat ook bij ons racisme en discriminatie toenemen sinds het uitbreken van de economische crisis?

Bleven de federale subsidies voor racismebestrijdende initiatieven sinds de economische crisis van 2008 gelijk, verhoogden ze of daalden ze?

Is de minister zelf van plan de strijd tegen racisme een hogere prioriteit toe te kennen dan tot nu toe het geval was en zo ja, welke concrete stappen wil of kan ze nemen?

Heeft de minister hierover al overleg gepleegd met de regering en wat staat er op dat vlak verder nog op de agenda van de regering en de minister?

Mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Ik heb de oprichting van een diversiteitsbarometer gesteund. Dat heeft veel tijd gekost, maar uiteindelijk is het gelukt en op 5 september werden de eerste resultaten van het eerste onderdeel van het onderzoek, namelijk naar tewerkstelling, gelijkheid en diversiteit op het werk, gepubliceerd. Met dit project willen we een structureel meetinstrument uitwerken dat op een wetenschappelijke wijze een stand van zaken kan opmaken van de diversiteit in BelgiŽ en meer algemeen kan peilen naar de houding tegenover leeftijd, afkomst en dergelijke meer. Door structureel met deze barometer te werken, kunnen we binnenkort - het is een kwestie van enkele maanden - duidelijker de omvang van de discriminatie op het vlak van tewerkstelling in kaart brengen, met specifieke en concrete gegevens en cijfers, die op het ogenblik vaak nog ontbreken.

Ik kom dan bij de subsidies voor de strijd tegen racisme. We zitten op het ogenblik in financieel moeilijke omstandigheden, maar de bedragen voor de strijd tegen racisme bleven behouden en werden zelfs met bijna 500 000 euro opgetrokken, een bedrag dat naar het Impulsfonds gaat. Op die manier gaat meer dan 8 miljoen naar steun aan de initiatieven en projecten van verschillende verenigingen. Het bedrag is even hoog als in 2011 en 2012. Het was voor mij heel belangrijk aan de financiering van dergelijke projecten niet te raken.

Natuurlijk is de strijd tegen racisme en discriminatie voor mij heel belangrijk. Een circulaire aan het College van procureurs-generaal over het onderzoeks- en vervolgingsbeleid inzake racisme, revisionisme en antidiscriminatie is in voorbereiding en is bedoeld om te komen tot een uniforme toepassing van de wet op het terrein. Ik werk daarvoor samen met collega Turtelboom van Justitie. Het voorontwerp van de circulaire moet tegen het einde van het jaar worden afgerond.

Tot slot heeft de regering enkele maanden geleden een brief gericht aan de sociale partners, met expliciet een stuk over de strijd voor diversiteit in het kader van de voorbereiding van het nieuwe IPA. We hopen dat de sociale partners ook rond dit thema zullen werken.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - Ik merk dat de minister vorderingen heeft gemaakt in de bestrijding van racisme en discriminatie. Nog ťťn vraag daarbij: wie volgt de diversiteitsbarometer? De regering, de minister of haar administratie, het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding?

Mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding zal dat doen, samen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - Ik wil de minister feliciteren met deze initiatieven. Ik weet dat dit onderwerp haar heel na aan het hart ligt. Ook de initiatieven rond het IPA vind ik een enorme vooruitgang, omdat de sociale partners in bepaalde sectoren - ik denk dan bijvoorbeeld aan de haven van Antwerpen - toch niet echt hun best doen om de minderheidsgroepen te verdedigen.