5-182COM

5-182COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, et à la Régie des bátiments sur «l'hébergement du siège de Zaventem de la justice de paix du canton d'Overijse-Zaventem» (no 5-2608)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - De zetel Zaventem van het vredegerecht kanton Overijse-Zaventem is gehuisvest in een rijhuis op de Vilvoordelaan in Zaventem. Het gebouw, dat eigendom is van het OCMW van Zaventem, is echter in slechte staat. Na een inspectie bleek dat bepaalde delen bouwvallig zijn. De zittingszaal kan zelfs niet meer gebruikt worden, zodat de openbare rechtszittingen in het bureau van de Vrederechter moeten plaatsvinden; daar is echter geen plaats is voor publiek.

Ingevolge de inspectie heeft het OCMW op 23 maart 2012 ook de huurovereenkomst met ingang van 31 augustus opgezegd. Later werd de opzeg uitgesteld tot 31 december, omdat er nog geen oplossing is gevonden. De huisvesting van de Zaventemse zetel van het vredegerecht van Overijse-Zaventem vraagt met andere woorden om een onmiddellijke oplossing.

Heeft de Regie der gebouwen intussen, ruim een half jaar na de inspectie, een volwaardige oplossing uitgewerkt? Zo ja, wat houdt die oplossing concreet in en wanneer wordt ze uitgevoerd? Zo neen, wanneer wordt de definitieve oplossing verwacht?

Wat is volgens de staatssecretaris de fundamentele oorzaak van het probleem in zijn huidige omvang?

Werd het probleem van de gedeeltelijke bouwvalligheid al in een eerder stadium gesignaleerd? Zo ja, wanneer en wat werd er toen aan gedaan?

De heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming en voor de Regie der gebouwen. - Ik heb over dit specifieke dossier navraag gedaan, maar blijkbaar werd de Regie der gebouwen niet op de hoogte gebracht van de inspectie waarover senator Maes het had.

De huurovereenkomst werd inderdaad door de gemeente opgezegd met ingang van 31 augustus 2012. Nadien werd het huurcontract opnieuw tot 31 december 2012 verlengd.

Krachtens de huidige reglementering inzake de huisvesting van vredegerechten moet de gemeente moet instaan voor de huisvesting van de vredegerechten. De Regie der gebouwen is dus niet verantwoordelijk voor de oorzaken van de slechte kwaliteit van het pand in de Vilvoordelaan.

De huisvestingsplicht wordt geregeld door de federale overheid overgenomen. In feite worden de gemeenten die het vredegerecht behoorlijk huisvesten, gestraft omdat ze de kosten voor de huisvesting blijven dragen. Die gemeenten kunnen wel een beroep doen op een huisvestingsvergoeding bij Justitie, maar die dekt meestal de gemaakte kosten niet.

Een algemene regeling omtrent wie moet instaan voor de huisvesting van de vredegerechten is nodig. Mijn kabinet heeft het dossier volledig voorbereid, maar we wachten nog op een laatste input vanuit Justitie. Eens we die hebben ontvangen, hoop ik dit dossier snel aan de Ministerraad en vervolgens aan het parlement voor te leggen.

Ondertussen zoekt de Regie der gebouwen wel een volwaardige oplossing voor het vredegerecht van Zaventem. De Regie der gebouwen heeft haar klant, de FOD Justitie, een behoefteprogramma voor de nieuwe huisvesting gevraagd. Zodra ze dat had ontvangen, heeft de Regie een prospectie gestart. Eind oktober 2012 werd een tiental brieven naar immobiliënkantoren verstuurd met de mededeling dat de Regie kantoorruimte voor het vredegerecht zoekt, met vermelding van de criteria waaraan de voorstellen moeten voldoen.

De antwoorden worden tegen begin december 2012 verwacht. Ze zullen daarna - in nauw overleg met de FOD Justitie - worden geëvalueerd en verder onderzocht. Indien een valabel aanbod kan worden geselecteerd, zal aan de Ministerraad een voorstel tot huur ter goedkeuring worden voorgelegd.

De timing is afhankelijk van meerdere factoren: of tegen 1 december een geschikt aanbod zal worden ontvangen, de termijn waarbinnen met de verhuurder een akkoord over de huurvoorwaarden kan worden bereikt, de termijn waarbinnen de Ministerraad zijn goedkeuring kan verlenen en de termijn voor de uitvoering van de inrichtingswerken die aan een ingebruikname voorafgaan.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik dank de staatssecretaris voor zijn antwoord. Toch verbaast het me een beetje.

Ik heb deze vraag ook aan de minister van Justitie, mevrouw Turtelboom, gericht, omdat ze in antwoord op een vraag van volksvertegenwoordiger Van Vaerenbergh in de Kamer verwijst naar een rapport van 2008 waarin een overzicht wordt gegeven van de vredegerechten die in afwachting van de overname door Justitie voorlopig nog door de gemeenten worden gehuisvest. De huisvesting van het vredegerecht van Zaventem krijgt daarin een voldoende.

Intussen zijn we echter vier jaar verder en is het gebouw, dat in mijn buurt ligt, niet meer om aan te zien. Het is een echte bouwval.

De staatssecretaris ontving blijkbaar geen inspectieverslag. Wie stond in voor die verslaggeving?

De heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming en voor de Regie der gebouwen. - Ik neem aan dat de FOD Arbeid instond voor die inspectie. Ik maak hiervan geen zaak. Dat verslag zal ik nog wel krijgen.

Uit mijn antwoord kan toch worden afgeleid dat we een zo intelligent mogelijke oplossing trachten te vinden. Of de streefdatum van 31 december haalbaar is, durf ik te betwijfelen, gezien alle stappen die nog moeten worden gedaan. We zullen echter alles in het werk stellen opdat de vrederechter en zijn personeel zo snel mogelijk opnieuw op een fatsoenlijke wijze kunnen instaan voor de rechtspraak in het kanton Zaventem.

(La séance est levée à 10 h 25.)