5-180COM

5-180COM

Commission des Relations extérieures et de la Défense

Annales

MARDI 13 NOVEMBRE 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au ministre de la Défense sur «la sécurité des entrepôts d'armes nucléaires américaines à Kleine Brogel» (no 5-2496)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Reeds in 2010 stelden bomspotters vast dat een groot aantal vliegtuighangars op de militaire basis in Kleine Brogel Amerikaanse kernwapens bevatten. Daarmee werd het angstwekkende bewijs geleverd van de onveilige bescherming van deze gevaarlijke wapens.

De relevantie van die kernwapens blijkt beperkt of zelfs onbestaand. Daarom plant de VS een modernisering. Ik hoop - wellicht samen met de minister - dat zich op dit terrein door de herverkiezing van president Obama een verschuiving zal voordoen.

Hoe beoordeelt de minister de kosten-baten, de militaire noodzakelijkheid en de maatschappelijke relevantie van de modernisering van de verouderde en onnuttige kernwapens van de VS die zich op ons grondgebied bevinden? De kostprijs voor die modernisering van de naar schatting 200 wapens is opgelopen van 4 miljard dollar in 2011 naar 6 miljard en mogelijk zelfs 10 miljard dollar. Die schattingen komen niet van kritische duiven, maar van de superhavik zelf, met name het Pentagon, en dateren van juli jongstleden. Analisten berekenden dat het goedkoper zou zijn om alle B61-kernwapens te vervangen door modellen in puur goud, dan ze militair te moderniseren. Vindt de minister deze operatie verantwoord, rekening houdend met de vele kritische analyses die daarover werden gemaakt?

Hoe evalueert de minister de veiligheid en de bescherming van de in België opgeslagen Amerikaanse kernwapens? Kan de minister waarborgen dat ze voldoende worden bewaakt om eventueel terroristisch geïnspireerde acties te weerstaan? Wie draagt daarvoor welke verantwoordelijkheid, in welke mate is ook ons land verantwoordelijk en aansprakelijk voor een optimale veiligheid? Of is dat de volledige verantwoordelijkheid van onze Amerikaanse bondgenoot? Hoeveel kosten de beveiliging, de bewaking, het toezicht van de Amerikaanse kernwapens ons land jaarlijks? Beschikt ons land over de autonomie voor de organisatie van die beveiliging of voert de VS daarover de regie en het commando?

De heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging. - Een antwoord op deze vraag om uitleg wordt om evidente redenen beperkt tot het volgende. De infrastructuur te Kleine Brogel wordt geregeld aan internationale inspecties en evaluaties onderworpen. De normen worden vastgelegd door een internationale werkgroep waarin België vertegenwoordigd is.

Over de kostprijs van de beveiliging van de luchtmachtbasis van Kleine Brogel zijn reeds heel wat vragen gesteld in het Parlement. Ik verwijs naar de antwoorden op de parlementaire vragen van volksvertegenwoordiger Roland Defreyne van 23 januari 2012 en van volksvertegenwoordiger Willem-Frederik Schiltz van 30 maart 2012.

Ik stel voor om naar aanleiding van de belangrijke rol die president Obama en de nieuwe Amerikaanse regering de komende vier jaar inzake ontwapening en bewapening - ook met betrekking tot conventionele wapens - zal spelen, in februari 2013 een debat te organiseren in de Senaat. Dat biedt ons ook de mogelijkheid om te spreken over de immer tot de verbeelding sprekende activiteiten op en rondom de basis van Kleine Brogel.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Dat is een interessant voorstel.