5-177COM

5-177COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 6 NOVEMBRE 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté sur «la politique d'asile de la Hongrie» (no 5-2545)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - ECRE, de Europese koepel van zeventig vluchtelingenorganisaties, en zijn leden roepen op geen asielzoekers meer aan Hongarije over te dragen. Volgens de organisatie zijn de mensenrechten van asielzoekers niet langer gewaarborgd in dat land, wat volgens mij overigens ook geldt voor heel wat andere rechten. Ook de asielprocedure gebeurt op een weinig ernstige manier. ECRE noemt het asielsysteem in Hongarije een farce.

Dit is helaas geen nieuws. Een rapport van april 2012 van UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, klaagde dit eerder al aan. De beschuldigingen zijn niet mals. Er is sprake van erbarmelijke omstandigheden, langdurige opsluiting in veel te kleine en onaangepaste onhygiënische cellen, over kinderen die worden vastgehouden, over foltering en lijfstraffen, het doorsturen naar derde landen zonder interview.

Begin 2011 bepaalde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat Griekenland mensenrechten van asielzoekers schendt. EU-lidstaten mogen sindsdien doorgereisde asielzoekers niet meer terugsturen naar dat land. Laten we niet wachten op een soortgelijke uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en nu reeds beslissen om geen mensen meer naar de ontbering en ellende in Hongarije te sturen.

Is de staatssecretaris op de hoogte van de oproep van ECRE en van het rapport van UNHCR? Wat is haar oordeel daarover? Is de staatssecretaris op de hoogte van de situatie in Hongarije en kan zij de beschuldigingen bevestigen? Deelt zij de mening van de organisaties dat Hongarije een puinhoop maakt van zijn vluchtelingenbeleid? Voldoet Hongarije naar haar mening nog aan het Europese asielacquis, waarin de randvoorwaarden voor behoorlijke asielregels, opvang en detentie zijn opgenomen?

Is de staatssecretaris het ermee eens dat een dergelijke behandeling van asielzoekers een EU-lidstaat onwaardig is? Beaamt ze mijn opvatting dat landen als Hongarije, die een potje maken van het asielsysteem, zich weinig solidair gedragen ten opzichte van de overige EU-landen? Deelt de staatssecretaris mijn mening dat Europa maximale druk op Hongarije moet uitoefenen om te waarborgen dat het asielzoekers fatsoenlijk behandelt en de afspraken respecteert? Welke stappen hieromtrent zijn in Europa reeds gedaan? Is België bereid om tijdens de volgende toppen en raden hiervan een prioritair punt te maken?

Hoeveel asielzoekers zijn de voorbije jaren op basis van het Verdrag van Dublin teruggestuurd naar Hongarije? Overweegt de staatssecretaris om de bepaling van dat verdrag, eventueel tijdelijk, op te schorten, indien Hongarije weigert om iets aan de toestand te veranderen? Kan België via het Europees gerecht compensaties vragen aan Hongarije voor het opvangen van vluchtelingen aangezien dat land klaarblijkelijk niet in staat is dat op een menswaardige en correcte manier te doen?

Mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. - Uiteraard ben ik op de hoogte van de vermelde rapporten, die door mijn diensten heel aandachtig werden bestudeerd. Ik verzeker de spreker dat bij aanvragen van mensen die uit Hongarije komen, met deze rapporten terdege rekening werd gehouden.

Hongarije heeft in een eerste beknopte reactie de opmerkingen van ECRE en UNHCR weerlegd. Die reactie wordt momenteel bestudeerd. Bovendien werd contact opgenomen met Hongarije en Oostenrijk, met het oog op het bekomen van extra informatie.

Op de informele Europese Raad Justitie en Binnenlandse Zaken wordt de vraag van solidariteit inzake asiel geregeld besproken. In het kader van een herziening van het asielacquis, en in het bijzonder van de nieuwe versie van de richtlijn over de opvang van asielzoekers, moeten de lidstaten gedetailleerde informatie aan de Europese Commissie verstrekken. Deze bepaling zal toelaten sneller op de hoogte te zijn van knelpunten in deze materie.

In deze context wordt elk dossier geval per geval beoordeeld. Voor Griekenland werd het Greek Action Plan on Migration Management opgezet, waarbij de Grieken informatie moeten verstrekken over elke vooruitgang inzake asielprocedure, opvang, de mogelijkheid tot beroep, en dergelijke. Er werden ook experts naar dat land afgevaardigd. Deze maatregelen zullen worden genomen voor elk land dat kampt met deze problematiek. Ik verzeker de spreker alleszins dat we deze aangelegenheid van nabij volgen.

Wat de verwijderingen naar Hongarije betreft, kan ik meedelen dat België in de eerste negen maanden van dit jaar twaalf asielzoekers op basis van het Verdrag naar Dublin naar Hongarije heeft teruggestuurd.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik weet wel dat deze aangelegenheid grotendeels een Europese verantwoordelijkheid is, maar de rapporten tonen duidelijk aan dat er in Hongarije iets verkeerd loopt, wat de staatssecretaris trouwens niet heeft ontkend. Desalniettemin doe ik een oproep, want in deze kwestie gaat het echt om solidariteit. Hongarije zal ongetwijfeld worden veroordeeld, maar wijst zijn verantwoordelijkheid af. Asielzoekers zijn mensen, ook al gaat het slechts om een vijftiental per jaar. Ik heb er begrip voor dat ze op basis van de Dublinovereenkomst zouden moeten worden teruggestuurd, maar gelet op de schabouwelijke opvang, verzoek ik de staatssecretaris de onderzoeken hier te laten plaatsvinden en in de Raad duidelijk te maken dat een dergelijke toestand onaanvaardbaar is.

(La séance est levée à 10 h 50.)