5-175COM

5-175COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 23 OCTOBRE 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture sur «l'action des chefs étoilés» (no 5-2523)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De minister, en met haar alle lekkerbekken in ons land, kunnen zich verheugen dat België vele, uitzonderlijk goede restaurants telt. Culinair kunnen we de concurrentie aan met alle gastronomische regio's in de wereld. Lekker eten en drinken, graag gezond maar altijd kwaliteitsvol, lijkt een kerneigenschap van onze volksaard te zijn. We bestempelen onszelf graag als Bourgondiërs. De aandacht van zowat alle media voor koken, keukens en alles wat daarbij hoort woekert onbekommerd. Daarbij treden onze topchefs graag op als vlaggendragers en ambassadeurs.

Diezelfde topchefs luiden echter de alarmbel. Uitzonderlijk eensgezind slaken ze luidkeels een hulpkreet. De reden voor deze stijgende onrust is de nakende invoering van de zogenaamde zwarte doos, een kassasysteem dat zwartwerk zo goed als onmogelijk zal maken. De topchefs verzetten zich niet tegen de doelstelling dat er meer en vooral accuratere controles moeten zijn - en daar ben ik het vanzelfsprekend mee eens - maar ze vrezen dat de geplande ingreep er met een wel zeer grove borstel zal doorgaan en dat, naar hun schatting, 40% van alle restaurants dreigt te sneuvelen.

Voor alle duidelijkheid: mijn vraag om uitleg is zeker geen reactie tegen het bestrijden van zwartwerk. Wel integendeel. Het zou voor iedereen goed zijn dat de breed uitgewaaierde praktijk van zwartwerk en ontduiking van heel wat fiscale en sociaalrechtelijke regels aan banden wordt gelegd. De chefs beklemtonen echter dat klassieke arbeidsrechtelijke elementen zoals overwerk en onregelmatige uren, onlosmakelijk verbonden zijn met de horeca. Daarom pleiten ze voor een oplossing à la tête du client. Momenteel wordt gekozen voor envelopjes onder de tafel en dat is ontoelaatbaar. De chefs beamen dit ... met het argument dat het anders totaal onleefbaar wordt, maar ze formuleerden wel een alternatief, namelijk de forfaitaire sociale bijdrage. Voor zover ik weet zou het plan van de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude ook een systeem bevatten van een forfaitaire sociale bijdrage om het zwartwerk tegen te gaan.

Ondertussen zochten de chefs wel toenadering tot de minister, maar ze bleek voor hen onbereikbaar te zijn.

Vond de minister al de tijd voor een gesprek met een afvaardiging van de topchefs?

Hoe evalueert de minister de analyse van de Belgische topchefs dat de introductie van het nieuwe kassasysteem, met een accurate bestrijding van zwart geld, onherroepelijk zal leiden tot een kaalslag onder de restaurants? Ze gewagen daarbij van een verlies van 40%, een drastische daling van de kwaliteit en een stijging van de prijs van de maaltijden. Beaamt de minister deze negatieve voorspelling of vindt ze dat er wordt gedramatiseerd? Met welke argumenten en feiten kan de minister haar antwoord staven?

Werd het voorstel om te werken met een forfaitaire sociale bijdrage al onderzocht? Is zo'n voorstel haalbaar, werkbaar en billijk voor zowel de fiscaliteit als de ondernemers in kwestie? Welke argumenten spelen een doorslaggevende rol?

Hoe zal de minister de problemen van onder andere de Belgische topchefs verder opvolgen?

Mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw. - Dat ik voor de topchefs "onbereikbaar" was, is zeker niet te wijten aan onwil. Een paar dagen voor de geplande ontmoeting van 24 september kreeg ik een officieuze vraag om een onderhoud, maar in mijn agenda was daarvoor absoluut geen ruimte, aangezien er op die dag Europese landbouwraad was. Als de topchefs alsnog een ontmoeting met mij wensen, zijn ze altijd welkom op mijn kabinet.

De invoering van de geregistreerde kassa komt er in uitvoering van het regeerakkoord. Tijdens de Ministerraad van 12 maart 2012 werd beslist dat op initiatief van de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude en samen met de ministers van Sociale Zaken, Financiën, Middenstand en Werk een globaal horecaplan zou worden uitgewerkt. In dat kader heeft de Ministerraad van 20 juli bepaalde compenserende maatregelen voor de horeca goedgekeurd die gericht zijn op een forfaitaire vermindering van de sociale bijdragen voor vaste contracten en een forfaitarisering van de sociale en fiscale bijdragen voor gelegenheidsarbeid. Deze maatregelen werden voor advies voorgelegd aan de sociale partners van het paritair comité voor het hotelbedrijf.

Ik nodig de heer Anciaux uit zich te richten tot de bevoegde regeringsleden voor een verdere analyse van de mogelijke gevolgen van het kassasysteem en de forfaitaire sociale bijdrage en in het bijzonder tot de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik dank de minister voor haar antwoord. Ik wist wel dat de heer Crombez instaat voor de coördinatie van het plan, maar ik dacht dat er ook een concrete bevoegdheid bij de minister lag.

Mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw. - Het is de Ministerraad die de beslissing heeft genomen. Voor de sociale bijdragen van de zelfstandigen ben alleen ik bevoegd, maar de topchefs vragen een forfaitarisering van de sociale bijdragen voor het personeel. We moeten dus samenwerken met de staatssecretaris en met de ministers van Sociale Zaken, van Werk en van Middenstand. We hebben al heel wat beslissingen genomen, die ook een grote budgettaire weerslag hebben. Iedereen weet hoe het staat met de budgettaire situatie van de federale regering. Ik denk dat ze een maximale inspanning levert. Voor de horeca werd onder meer de btw verlaagd tot 12% en werd de forfaitaire sociale bijdrage ingevoerd. Samen met de sector moeten we bekijken wat we nog kunnen doen, maar het budget van de federale regering is beperkt.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Nogmaals, ik ben het volkomen eens met wat daarover in het regeerakkoord staat en met de acties van de heer Crombez. Ik verwachtte van de minister vooral argumenten die tegenspreken dat de maatregel zou leiden tot de sluiting van 40% van de restaurants. Kan de minister me die geven?

Mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw. - Helaas stijgt in ons land het aantal faillissementen en daalt het aantal starters. We moeten dus alles in het werk stellen om de KMO's en in het bijzonder verschillende gevoelige sectoren zoals de horeca te ondersteunen. Maar we moeten ook de strijd aanbinden met de fraude. We moeten beide samen aanpakken en een evenwicht vinden. Voor de horeca hebben een forfait beslist voor de sociale bijdragen. Dat systeem is nog niet operationeel omdat er intussen werd overlegd met de sociale partners. In het kader van de begroting voor 2013 moeten we nagaan of we eventueel nog meer kunnen doen. We weten dat de arbeidskosten in België heel hoog liggen en dat sectoren zoals de bouw, de horeca en de handel daaraan het meest gevoelig zijn.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik concludeer uit uw antwoord dat het verlies van 40% van de restaurants misschien wel zou kloppen als eenzijdig alleen het nieuwe kassasysteem zou worden ingevoerd, maar dat de toekomst er minder zwart uitziet dankzij heel wat andere compenserende maatregelen.

(La séance, suspendue à 14 h 10, est reprise à 14 h 15.)

(Mme Lieve Maes prend place au fauteuil présidentiel.)