5-77

5-77

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 25 OCTOBRE 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Dirk Claes à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances sur «l'ancrage légal de la coopération intercommunale lors de l'utilisation des sanctions administratives communales» (no 5-690)

De heer Dirk Claes (CD&V). - Een rechter in Turnhout besliste onlangs dat de ambtenaar die een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) oplegt, tot de gemeente moet behoren waar de sanctie wordt opgelegd, of een ambtenaar moet zijn van de provincie waartoe de gemeente behoort. Hij maakt daarbij een einde aan de in de provincie Antwerpen gangbare interpretatie van het desbetreffende koninklijk besluit waardoor in bepaalde regio's een ambtenaar kon worden aangesteld in het kader van een meergemeentepolitiezone.

De vice-eersteminister gaf al te kennen dat ze het koninklijk besluit zal aanpassen. Ik wil haar vandaag graag zeggen dat veel gemeenten vragen om een sanctionerend ambtenaar te kunnen aanstellen in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband, dat in Vlaanderen na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 7 januari 2001 tot stand is gekomen, waardoor er vandaag geen wettelijk basis is voor het aanstellen van een ambtenaar in dat intergemeentelijk verband.

Op welke termijn zal de vice-eersteminister genoemd koninklijk besluit betreffende de aanwijzing van de sanctionerende ambtenaar aanpassen? Is de vice-eersteminister het idee genegen om ook de mogelijkheid tot aanstelling van een sanctionerende ambtenaar binnen andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden dan de meergemeentepolitiezone wettelijk te regelen? Hoe staat de vice-eersteminister tegenover het idee om ook vaststellingsbevoegdheid te geven aan provinciale ambtenaren, gewestelijke ambtenaren, ambtenaren van de structuur intercommunale samenwerking en ambtenaren van de autonome gemeentelijke regies?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - In het koninklijk besluit van 7 januari 2001 staat niet dat de ambtenaar moet behoren tot de gemeente waar de sanctie wordt opgelegd. De tekst heeft het over een gemeentelijke ambtenaar. Het is dus de rechter die het koninklijk besluit op een vreemde manier interpreteert door te eisen dat de sanctionerende ambtenaar een ambtenaar is die behoort tot de gemeente waar de overlast is gepleegd.

Wat de aanpassing en verduidelijking van de wet betreft, bepaalt het voorontwerp van wet dat de sanctionerende ambtenaar moet behoren tot een van de categorieën bepaald door de Koning. Zodra de wet in het parlement is goedgekeurd, hopelijk nog voor het einde van het jaar, zal ik een koninklijk besluit opstellen waarin de categorieën van sanctionerende ambtenaren worden opgesomd. Natuurlijk zullen ambtenaren van een meergemeentezone aangewezen kunnen worden als sanctionerend ambtenaar. Dat is nu al zo.

Over de vaststellingsagenten bepaalt het voorontwerp van wet dat er naast de bestaande categorieën een aantal andere categorieën van vaststellingsagenten zullen worden ingevoerd. Telkens gaat het om personen die door de gemeenteraad worden aangewezen, met name provinciale ambtenaren, gewestelijke ambtenaren, ambtenaren van de structuur van intercommunale samenwerking en ambtenaren van de autonome gemeentelijke regies.

De heer Dirk Claes (CD&V). - Als het wordt geregeld zoals de minister zegt, zijn alle problemen opgelost.