5-174COM

5-174COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 16 OCTOBRE 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité, et aux Réformes institutionnelles sur «la communication contradictoire de la Direction pour l'immatriculation des véhicules» (no 5-2411)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Hoewel mijn vraag al van juni dateert, is ze wellicht nog steeds relevant.

Volgens de berichtgeving in de Vlaamse pers blijven de problemen na de invoering van een nieuw computersysteem voortduren. In het artikel is sprake van lange wachtrijen aan de DIV-loketten. De wachttijden zouden oplopen tot zes uur.

De FOD Mobiliteit dringt erop aan zoveel mogelijk gebruik te maken van webDIV, de nieuwe onlineapplicatie voor de inschrijving van voertuigen. Deze kan echter niet gebruikt worden voor de aanvraag tot inschrijving van caravans en motors of bij complexe importdossiers.

De medewerkers van de DIV zouden de aanvragers meedelen dat ze hun nummerplaat enkele dagen later ontvangen. Volgens de woordvoerder van de FOD Mobiliteit klopt dat echter niet. De dossiers van de aanvragers die uren in de rij stonden, zouden gewoon op de stapel terechtkomen, waardoor ook zij op een wachttijd van ongeveer vijf weken moeten rekenen.

Het is onaanvaardbaar dat de DIV tegenstrijdige informatie verspreidt. Het is niet duidelijk of het de moeite loont urenlang aan te schuiven in de hoop enkele dagen later een nieuwe nummerplaat in de brievenbus te krijgen dan wel of aanschuiven geen zin heeft en men zich moet neerleggen bij de wachttijd van vijf weken. Door deze amateuristische manier van communiceren staan er nu lange wachtrijen van mensen die hoogstwaarschijnlijk tevergeefs enkele uren staan te verkwanselen.

Graag had ik van de staatssecretaris vernomen of de dossiers die aan het loket binnenkomen eerst worden behandeld of op de stapel worden gelegd. Met andere woorden, wie heeft gelijk, de woordvoerder of de medewerkers van de DIV?

Welke concrete maatregelen worden genomen om dergelijke voorvallen te vermijden? Binnen welk tijdsbestek zal dat gebeuren?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming. - Er is geen tegenstrijdige communicatie geweest vanwege de DIV; wel hebben bepaalde journalisten personeelsleden aangesproken - in plaats van zich te wenden tot de woordvoerders van de FOD - en de juistheid van de informatie niet geverifieerd.

De Directie Inschrijvingen en Homologaties Voertuigen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze voortdurend aandringt op de verwerking van de gewone aanvragen tot inschrijving via de uitstekende e-gov-applicatie webDIV.

De verzekeringsmakelaar kan immers perfect de inschrijving uitvoeren, waardoor de klant van de voordelen van deze applicatie kan genieten, namelijk de levering de dag na de aanvraag. De praktijk leert ons dat toch nog altijd veel klanten zich met hun aanvraagformulieren bij de loketten aanmelden.

Als openbare dienst kan de DIV deze aanvraagformulieren uiteraard niet weigeren en dat doet ze ook niet. Aangezien er echter een degelijk alternatief bestaat, namelijk webDIV, worden deze aanvraagformulieren niet direct behandeld. De instructies hieromtrent werden zeer duidelijk aan elk betrokken personeelslid meegedeeld.

De DIV wenst voorrang te geven aan de verwerking van aanvraagformulieren van ingevoerde voertuigen omdat die inschrijvingen niet via webDIV verwerkt kunnen worden en de aanvragers hier dus geen keuze hebben.

Alle personeelsleden van de DIV zijn goed op de hoogte van de te volgen procedures en de door het management gestelde prioriteiten.

Om dergelijke tegenstrijdige uitspraken te vermijden werden de personeelsleden van de DIV er nogmaals aan herinnerd dat enkel de woordvoerders van de FOD, of in bepaalde gevallen de hiervoor aangeduide verantwoordelijken, de vragen van de pers beantwoorden.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik heb inmiddels een antwoord gekregen op een schriftelijke vraag, waarin ik om cijfers verzocht met betrekking tot de achterstand. Die cijfers zijn blijkbaar niet beschikbaar.

De makelaars hebben weliswaar toegang tot de webDIV-toepassing, maar er wordt niets ondernomen om hen ertoe aan te sporen die toepassing te benutten.

De procedure is ongetwijfeld nog vatbaar voor verbetering. Ik zal de evolutie ervan volgen.