5-76

5-76

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 18 OCTOBRE 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Elke Sleurs à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «une possible réforme du système du ticket modérateur» (no 5-676)

Mevrouw Elke Sleurs (N-VA). - In een recente studie benadrukt het KCE dat ons systeem van remgelden in de verplichte ziekteverzekering best wordt vereenvoudigd en dat hiervoor een globale visie moet worden uitgewerkt. De aanpassingen kunnen zorgen voor minder uitgaven in de ziekteverzekering met behoud van kwaliteit en doeltreffendheid.

Daarnaast suggereert de voorzitter van een Vlaamse regeringspartij om, met het oog op de begrotingsopmaak, de sociale zekerheid nog eens goed onder de loep te nemen.

Deze twee elementen inspireren me tot volgende vragen.

Overweegt de regering met het oog op de opmaak van de begroting het huidige systeem van de remgelden te hervormen?

Hoeveel kan een dergelijke hervorming opleveren?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - Momenteel, en dan vooral voor geneesmiddelen, bestaat er geen expliciete regel die bepaalt in welke terugbetalingscategorie een verrichting of geneesmiddel moet vallen, maar het percentage ten laste van de patiënt, het remgeld, verschilt wel afhankelijk van de gekozen categorie.

Aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) werd gevraagd te onderzoeken of de regels kunnen worden verduidelijkt. De studie van het KCE leverde geen direct antwoord op, maar reikte eerder een theoretische basis aan om een verband te kunnen leggen tussen de maatschappelijke waarde van een verrichting of product en de hoogte van het remgeld.

Op basis van de studie van het KCE kunnen we het remgeldstelsel dus niet hervormen, aangezien ze veronderstelt dat alle gezondheidszorgactoren, zoals onder andere het Nationaal Intermutualistisch College, de denkoefening maken om te bepalen welke verrichtingen een hoge maatschappelijke waarde hebben.

Daarna moeten we ons afvragen of verrichtingen met een hoge maatschappelijke waarde moeten worden aangemoedigd door middel van een zeer laag of zelfs geen remgeld. En omgekeerd, of er hogere remgelden nodig zijn voor verrichtingen die als minder noodzakelijk worden geacht.

Deze analyse van een hervorming van het remgeldsysteem had niet tot doel besparingen op te leveren, maar wel te zoeken naar een nieuw evenwicht in het kader van een op wetenschappelijke bewijzen gestoelde verdeling van de lasten.

Mevrouw Elke Sleurs (N-VA). - Het antwoord van de minister stelt me toch een beetje teleur. Het KCE had inderdaad niet de bedoeling te zorgen voor besparingen, maar geeft wel duidelijke richtlijnen en ideeën om het systeem van het remgeld te moderniseren. Ik hoop dan ook dat de minister met de studie rekening zal houden. En als dat dan besparingen oplevert, des te beter, aangezien de sociale zekerheid onder druk komt te staan. Ik hoop echt dat ze de studie van het KCE zal gebruiken om een globale visie op de aanpassing van het remgeld te ontwikkelen.