5-1799/1

5-1799/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

5 OKTOBER 2012


Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat betreft de duurtijd van de wilsverklaring

(Ingediend door mevrouw Marleen Temmerman en de heer Guy Swennen c.s.)


TOELICHTING


De wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie kent dit jaar haar tiende verjaardag. Het is dan ook gepast om de bestaande wet te evalueren en stil te staan bij een aantal verzuchtingen die zowel in de maatschappij als binnen de medische wereld leven.

Naar onze mening werden die op een afdoende wijze gebundeld in een open brief (november 2011) van een aantal professoren, specialisten en organisaties aan toenmalig formateur Elio Di Rupo. In dit schrijven vragen zij om een debat over de verfijning en uitbreiding van de euthanasiewet op te nemen in het regeerakkoord. De ondertekenaars vonden alvast de tijd rijp om de wet aan te passen en uit te breiden. Een van de verzuchtingen betreft de beperkte duur van de wilsverklaring. De ondertekenaars vinden het niet langer houdbaar dat de wilsverklaring voor euthanasie om de vijf jaar moet vernieuwd worden. De indieners van dit wetsvoorstel sluiten zich bij deze visie aan en wensen de wilsverklaring niet te beperken in de tijd. De verklaring kan immers te allen tijde door de ondertekenaar worden aangepast of ingetrokken.

De Belgische publieke opinie deelt in grote lijnen deze mening. Uit recent onderzoek van Peil.nl, dat uitgevoerd werd in de hele Benelux, blijkt dat 76 % van de Belgen het met deze visie eens is. Zij verklaarden zich akkoord met de volgende stelling : « een eenmaal ondertekende wilsverklaring (euthanasieverzoek/behandelverbod) blijft geldig en hoeft na verloop van tijd niet opnieuw ondertekend te worden (maar kan natuurlijk altijd herroepen worden). »

Dit wetsvoorstel wijzigt artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie dan ook in die zin.

Marleen TEMMERMAN.
Guy SWENNEN.
Cécile THIBAUT.
Freya PIRYNS.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 4, § 1, van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het zesde lid wordt opgeheven;

2º in het achtste lid, dat het zevende lid wordt, worden de woorden « en herbevestigd » opgeheven.

3 juli 2012.

Marleen TEMMERMAN.
Guy SWENNEN.
Cécile THIBAUT.
Freya PIRYNS.