5-1353/3

5-1353/3

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

13 JULI 2012


Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 125 van de programmmawet (I) van 27 december 2006, om asbestslachtoffers de mogelijkheid te geven een vordering in te stellen tot het bekomen van een integrale schadevergoeding jegens de aansprakelijke derde


AMENDEMENTEN


Nr. 3 VAN MEVROUW THIBAUT

Art. 3 (nieuw)

Een artikel 3 (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 3 (nieuw)

« Artikel 2262bis, § 1, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek wordt opgeheven ».

Verantwoording

De gevolgen van de blootstelling aan bepaalde stoffen (zoals asbest bijvoorbeeld) blijken vaak pas 30 of 40 jaar na de blootstelling (mesothelioom, ...). Het is dan ook onaanvaardbaar dat de vordering tot schadevergoeding van een persoon verjaard blijkt. Aangezien hij destijds niet wist dat hij schade had geleden, kon hij immers onmogelijk een schadevergoeding vorderen binnen de termijnen die het Burgerlijk Wetboek voorschrijft.

Nr. 4 VAN MEVROUW THIBAUT

Opschrift

Het opschrift vervangen als volgt :

« Wetsvoorstel houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 125 van de programmawet (I) van 27 december 2006, om asbestslachtoffers de mogelijkheid te geven tegen de aansprakelijke derde een vordering in te stellen tot het verkrijgen van een integrale schadevergoeding ».

Verantwoording

Gevolg van het vorige amendement.

Cécile THIBAUT.