5-1767/2

5-1767/2

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

18 JULI 2012


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het versterken van de veiligheid in het openbaar vervoer en de nucleaire sites


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW THIBAUT

Art. 2

In artikel 2, 2º, de woorden « op het net van de openbare vervoersmaatschappijen of in de nucleaire sites » vervangen door de woorden « op een al dan niet voor het publiek toegankelijke plaats ».

Verantwoording

De artikelen 5 en 7/2 van de wet van 27 maart 2007 voorzien nu al in mogelijkheden voor de politie om beelden van vaste of mobiele bewakingscamera's op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen in real time onder haar controle te bekijken of te laten bekijken. Het wetsontwerp werd gewijzigd na opmerkingen van de Raad van State en van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, die meenden dat het bekijken van beelden in real time waarin het wetsontwerp voorziet, ook van toepassing is op beelden die niet gedekt zijn door artikel 47, sexies en septies, van het Wetboek van strafvordering.

De indienster van het amendement is verheugd over deze precisering in het wetsontwerp en is van oordeel dat zij zou moeten gelden voor alle in real time bekeken beelden van vaste of mobiele bewakingscamera's op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen. Het amendement is in die zin opgesteld.

Cécile THIBAUT.