5-173COM

5-173COM

Commission des Relations extérieures et de la Défense

Annales

MERCREDI 18 JUILLET 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Patrick De Groote au ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au développement sur «le soutien civil et la reconstruction en Afghanistan» (no 5-2324)

De heer Patrick De Groote (N-VA). - Tijdens hun tweedaags bezoek aan Afghanistan op 4 en 5 mei 2012 hebben de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken gepleit voor een blijvende militaire en civiele ondersteuning van dat land. Naast onder meer de financiële steun voor de uitbouw van het leger, stelde de minister van Buitenlandse Zaken voor om ook na 2014 de ontwikkelingssamenwerking in Afghanistan verder te zetten. In 2011 zou de Belgische ontwikkelingshulp in Afghanistan 12 miljoen euro bedragen. Heeft de minister hierover reeds overleg gepleegd met zijn collega van Buitenlandse Zaken? Over welke bedragen zou het gaan in de toekomst?

Welke ontwikkelingsprojecten die vallen onder de ODA-standaarden worden nu door België ondersteund? Blijven ze afhankelijk van Belgische steun na 2014? Passen ze in een groter VN- en/of EU-kader? Kunnen die projecten na 2014 worden uitgebreid?

Hoe wordt de civiele hulp en ontwikkelingshulp aan Afghanistan gecoördineerd? Wie neemt de leiding op zich van een de coördinatie? Is dat de VN en/of de EU? Zo niet, is de minister bereid initiatieven te nemen die daartoe kunnen leiden, teneinde een versnippering op het veld tegen te gaan?

Hoe kan België met zijn ontwikkelingsbeleid concreet bijdragen tot een beter bestuur, tot de strijd tegen corruptie en tot een betere naleving van de mensenrechten, inclusief de rechten voor de vrouw en de persvrijheid? Worden daartoe initiatieven ontplooid?

De heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - In 2011 financierde ons land projecten voor een totaal van 11 397 104 euro. Ik geef een overzicht van de projecten en de uitvoerende organisaties.

De Ministerraad van 1 maart heeft zijn akkoord gegeven voor een subsidie van 288 020,71 euro aan de ngo Solidarité Afghanistan Belgique. In 2012 zal ook 5 000 000 euro worden vrijgemaakt voor de activiteiten van het ICRC in Afghanistan, op voorwaarde dat dit wordt goedgekeurd door de Ministerraad.

Verdere financiering zal door mijn diensten in de loop van 2012 worden onderzocht. Het is dus te vroeg om nu reeds te zeggen welke andere initiatieven door de Belgische ontwikkelingssamenwerking na 2014 zullen worden ondersteund en hoe dat zal gebeuren.

België heeft zijn financieel engagement telkens volledig ingeschreven in de Europese actiestrategie. België blijft trouw aan de afspraken die tijdens de conferentie van Kabul in juli 2010 werden gemaakt tussen de internationale gemeenschap en de Afghaanse regering.

De OCHA (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) lanceert elk jaar een CAP (Consolidated Appeal) voor Afghanistan, waarin de humanitaire behoeftes in kaart worden gebracht. Het CAP bevat de gecoördineerde respons van de diverse humanitaire actoren hierop en stelt deze voor aan donoren.

Enkele van de hogervermelde initiatieven die door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking werden ondersteund, hebben als een van de doelstellingen bij te dragen aan een beter bestuur en de strijd tegen corruptie. Een van de onderdelen van het programma van het ICRC bestaat erin het humanitair recht te verspreiden en met de Afghaanse autoriteiten in dialoog te treden over de menselijke penitentiaire behandeling in de gevangenissen. De programma's van Unicef focussen op de rechten van het kind, onder meer door onderwijs te organiseren in provincies getroffen door het conflict. Er wordt, zoals bij andere projecten die door België worden gefinancierd, aandacht besteed aan gender.

Tot nog toe heeft de Belgische Ontwikkelingssamenwerking nog geen initiatief gefinancierd rond de persvrijheid, maar we staan open voor voorstellen.

De heer Patrick De Groote (N-VA). - Het antwoord van de minister over de projecten 2011-2012 is bijzonder uitvoerig. Mijn vraag komt niet zomaar uit de lucht gevallen, want de ministers De Crem en Reynders zijn voorstander van het behoud van militaire ondersteuning en training na 2014, terwijl de partij van de minister, naar ik veronderstel, eerder opteert voor ontwikkelingshulp.

In de aanloop van de top in Washington heeft Nederland als een van de eerste landen bijna 40 miljoen toegezegd vanaf 2014. De minister antwoordt dat België daarentegen nog geen beslissing heeft genomen en dat een antwoord daarover dus voorbarig is.