5-171COM

5-171COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MERCREDI 18 JUILLET 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires chez les riverains de l'aéroport national» (no 5-2399)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Gezondheidseconoom Lieven Annemans van de UGent en de VUB stelde vast dat de omwonenden van de luchthaven van Zaventem vooral door de concentratie van de vluchten een beduidend hogere kans op hart- en vaataandoeningen lopen. Deze vaststellingen steunen onder andere op studies hieromtrent uit Zürich en Keulen. De opbouw van dit gezondheidsrisico klinkt logisch, want nachtvluchten en hoge concentraties van vluchten veroorzaken een hogere bloeddruk, die uiteraard leidt naar een verhoogde kans op hartfalen. Andere specialisten betwijfelen het causale verband tussen intensief vliegtuigverkeer en hoge bloeddruk.

De gemeenten Diegem, Haren, Schaarbeek, Neder-Over-Heembeek en Molenbeek - gemeenten met een armere bevolking - worden het meest overvlogen. Een reden te meer om bezorgd te zijn omdat zo weinig wordt gedaan om die gezondheidsrisico's te minimaliseren.

Hoe interpreteert de minister de vaststelling van Lieven Annemans dat mensen die in de directe omgeving van de luchthaven van Zaventem wonen, een verhoogd gezondheidsrisico lopen? Kan zij die correlatie beamen?

De heer Louis Ide (N-VA). - Lieven Annemans heeft de kritiek op zijn studie goed gepareerd en hij heeft zijn wetenschappelijke integriteit weten te verdedigen. Er zijn trouwens nog andere studies, bijvoorbeeld van cardioloog Marc Goethals. Er zijn indicaties om te stellen dat lawaai in het algemeen een effect heeft op het fysiek en psychisch welzijn van personen. Het is dus van belang dat er een evenwicht is tussen de lusten en de lasten, zeker als het om lawaai gaat.

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - Mijn diensten hebben kennisgenomen van de studie die de gevolgen van luchtvervuiling en geluidshinder op de gezondheid aantoont.

Het zijn echter de gewesten die krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 bevoegd zijn voor de bescherming van het leefmilieu en van de lucht tegen vervuiling en aantasting. De luchthaven Brussel-Nationaal, Belgocontrol en de andere operatoren moeten zich naar de gewestelijke regels ter zake schikken. Er bestaat geen grondwettelijk subsidiariteitsmechanisme waardoor de federale overheid in de plaats van een gewestelijke overheid kan optreden indien de bevoegdheden doeltreffender op federaal vlak kunnen worden toegepast.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De minister heeft gelijk dat de bevoegdheid voor leefmilieu bij de gewesten zit. Ik vroeg me alleen af in hoeverre de minister van Volksgezondheid een studie kan bevelen wanneer een situatie de volksgezondheid echt in gevaar brengt. Ik wijs erop dat het lawaai van de overvliegende vliegtuigen de gezondheid van de zwaksten in onze samenleving aantast. Ik weet dat de minister zowel de solidariteit als de volksgezondheid hoog in het vaandel draagt; vandaar mijn vraag. Ik zoek immers bondgenoten om de strijd tegen de luchtvaartmaatschappijen te voeren, want die zitten helemaal niet in met de gezondheid van de mensen.