5-171COM

5-171COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MERCREDI 18 JUILLET 2012 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Dirk Claes à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «un groupe de travail interministériel sur le métier d'ambulancier et le transport non urgent de patients» (no 5-2366)

De heer Dirk Claes (CD&V). - Ik wil de minister eerst feliciteren met de financiële middelen die ze voor de ambulancediensten heeft bekomen. Die middelen waren noodzakelijk. Het zijn misschien niet zoveel middelen als de diensten wensen, maar het is een begin.

De minister heeft twee belangrijke initiatieven genomen. Een eerste initiatief is het voornemen om een koninklijk besluit uit te vaardigen dat toestaat om ziekenwagenvervoer van de dienst 100 in de derdebetalersregeling aan te rekenen. Hoe ver staat het met dat koninklijk besluit? Wanneer gaat de regeling in? Een tweede initiatief betreft een ontwerp van koninklijk besluit om het statuut van de hulpverlener-ambulancier gelijk te stellen met dat van de vrijwillige brandweerlui. Hoe ver staat het met dat dossier?

In de beleidsnota Volksgezondheid staat dat de opleiding van de hulpverleners-ambulanciers en de kwaliteit van de ambulancediensten moeten worden verbeterd. Wat is de stand van zaken?

Er zou een interministeriële werkgroep worden opgericht `Opzetten van het paramedisch beroep van ambulancier en reflectie over het niet-dringend vervoer van patiënten'. Hoever staat het met die werkgroep? Is er al werk gemaakt van een protocol met het oog op de harmonisering van de opleiding van ambulanciers tussen de verschillende gemeenschappen? Vlaams minister Vandeurzen, heeft die werkgroep eveneens aangekondigd. Zijn er al concrete actiepunten opgesteld?

Wat is de stand van zaken van de technische werkgroep die opgericht werd om het gebruik van het materieel in het kader van het niet-dringend ziekenvervoer tussen de verschillende deelstaten te harmoniseren?

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales. - Je vous signale, monsieur Claes, que dans le cadre de la conférence de presse, nous avons rendu hommage à vos propositions sur les travailleurs occasionnels dans l'horeca, que nous avons d'ailleurs concrétisées.

Het koninklijk besluit over de derdebetalerregeling is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 april 2012 en is op 1 juni jongstleden in werking getreden.

Het koninklijk besluit dat het statuut van de vrijwillige hulpverleners-ambulanciers met dat van de vrijwillige brandweerlui wil gelijkschakelen, is opgesteld. De tekst werd voor advies overgemaakt aan de Hoge Raad voor vrijwilligers.

Voor de opleiding van de hulpverleners-ambulanciers heeft de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening op mijn vraag twee werkgroepen opgericht.

Een eerste werkgroep zal zich over de volgende punten buigen: de hulpverlener-ambulancier in Europa, het gewenste competentieniveau in België, voorstel van een lijst met handelingen en juridische delegatievoorwaarden. De werkgroep heeft aanbevelingen gedaan die de Raad heeft goedgekeurd. Dat werk werd aan de Nationale Raad voor verpleegkunde en aan de Technische Commissie verpleegkunde voorgelegd. Op 1 februari 2012 ontving ik het gezamenlijk advies van die organen, dat de lijst met voor hulpverleners-ambulanciers toegestane handelingen en de uitvoeringsvoorwaarden daarvan vastlegt.

Een tweede werkgroep wijdt zich aan de opleiding en heeft volgende opdrachten: een vaardighedenreferentielijst van de hulpverlener-ambulancier vastleggen, een gedragscode vastleggen, een opleidingsprogramma vastleggen en een handboek voor de hulpverleners-ambulanciers opstellen, naargelang hun vaardigheden. De besluiten worden tegen het einde van het jaar verwacht.

Er werd ook een overlegplatform opgericht met de vertegenwoordigers van de opleiding- en vervolmakingscentra van de hulpverleners-ambulanciers. Ze werken samen om de administratieve, wetenschappelijke en pedagogische aspecten van de opleidingscentra te verbeteren.

Ik heb de toekenning van een subsidie voor de sector van het dringend medisch vervoer op de agenda gezet van de begrotingscontrole die we zonet hebben afgerond. Er werd een subsidie van vijf miljoen euro toegekend, zodat ik elke 100-ambulancedienst die aan een reeks kwaliteitsnormen voldoet, een basisfinanciering kan toekennen. Het is een eerste, maar belangrijke stap in het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

Na de bekendmaking van een koninklijk besluit dat de lijst van de paramedische beroepen vastlegt en de ambulanciers van het niet-dringend vervoer aan di lijst toevoegt, kunnen we een debat openen over de handelingen van de ambulancier, zijn vaardigheden en opleiding en over de overgangen tussen het dringend en niet-dringend vervoer. In dat kader is de samenwerking met de gewesten gewenst.

De werkgroep Opzetten van het paramedisch beroep van ambulancier en reflectie over het niet-dringend vervoer van patiënten van de interministeriële conferentie Volksgezondheid, heeft op mijn verzoek zijn werkzaamheden op 23 juni 2010 aangevat. Deze werkgroep is zes keer bijeengekomen. Er werden verschillende beginselakkoorden goedgekeurd. De verschillende entiteiten zijn overeengekomen om het niet-dringend vervoer toegankelijk te maken voor de houders van een DGH-brevet, eventueel via een overstap.

De Raad voor paramedische beroepen kreeg de vraag een lijst op te stellen van handelingen die ambulanciers mogen verrichten. De Raad voor paramedische beroepen, de Technische Commissie verpleegkunde en de Nationale Raad voor verpleegkunde zullen ook worden geraadpleegd om de mogelijke overgangen tussen die twee beroepen te bekijken.

Die werkgroep heeft dus nut.

Mijn administratie heeft op 1 juni 2012 de namen van de technische experts van de respectieve besturen ontvangen. Er is een vergadering gepland voor 30 augustus 2012.

De heer Dirk Claes (CD&V). - De minister heeft een groot, maar nuttig werk aangevat. Het project zal er immers voor zorgen dat de kwaliteit van alle ambulancediensten op een gelijkwaardig peil wordt gebracht. Het doet me plezier dat de minister al zoveel werk heeft gerealiseerd, maar er is nog een hele weg af te leggen.