5-74

5-74

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 JULI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten (van de dames Martine Taelman, Helga Stevens en Christine Defraigne en de heren Rik Torfs, Guy Swennen en Francis Delpérée; Stuk 5-550)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 727 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven (van de heer Guy Swennen; Stuk 5-303)

Algemene bespreking

De voorzitster. - Het woord is aan mevrouw Khattabi voor een mondeling verslag.

Mme Zakia Khattabi (Ecolo), rapporteuse. - Mme Taelman et M. Torfs ayant déposé trois amendements après l'approbation du rapport, il a été décidé lors de la séance plénière du 12 juillet 2012 de renvoyer en commission la proposition de loi numéro 5-550 modifiant le Code civil en ce qui concerne le comportement incorrect des bénéficiaires et en vue d'autoriser la représentation de l'héritier renonçant, ainsi que la proposition de loi, déposée par M. Swennen, modifiant l'article 727 du Code civil relatif à l'indignité successorale.

La commission a pris la proposition de loi numéro 5-550 comme texte de base pour la discussion. Elle l'a examinée au cours de sa réunion du 17 juillet 2012 en présence de la ministre de la Justice.

Le premier amendement porte sur l'article 16. Il vise à remplacer dans le texte français de l'article 741, alinéa 1er, du Code civil le mot « représentation » par le mot « substitution ». Cet amendement s'inscrit dans la lignée d'autres dispositions de la proposition de loi qui remplacent la notion de « représentation » par celle de « substitution ». Dans un souci de cohérence, il faut également modifier l'article 741 du Code civil.

Le deuxième amendement, l'amendement numéro 45, insère un article 20/1 dans la proposition de loi. Il vise à remplacer dans le texte français de l'article 749 du Code civil les mots « ou à leurs représentants » par les mots « ou à ceux qui se substituent à eux ». Cet amendement s'inscrit dans la lignée d'autres dispositions de la proposition de loi qui remplacent la notion de « représentation » par celle de « substitution ». Dans un souci de cohérence, il faut également modifier l'article 749 du Code civil.

Le troisième amendement, l'amendement numéro 46, vise à insérer à l'article 1046, alinéa 2, proposé les mots « pour cause d'ingratitude » entre les mots « les héritiers ne peuvent demander la révocation » et le mot « que ». Il y a en effet lieu de préciser que les conditions prévues à l'alinéa 2 proposé ne s'appliquent qu'à l'action en révocation pour cause d'ingratitude.

Les trois amendements ont été adoptés à l'unanimité des onze membres présents.

Les autres articles n'ayant soulevé aucune objection, ils ont été adoptés à l'unanimité des onze membres présents.

La proposition de loi ainsi amendée a été adoptée à l'unanimité des onze membres présents.

Confiance a été faite au rapporteur.

De heer Rik Torfs (CD&V). - Ik wil drie opmerkingen maken. Ten eerste hebben we in dit wetsvoorstel de weg gevolgd van het algemeen belang en de objectivering. De onwaardigheid van een erfgenaam kan alleen worden uitgesproken door een burgerlijk rechter op initiatief van het openbaar ministerie, en dus niet op vraag van een partij die iemand onwaardig zou vinden. Dat zou conflicten in de hand werken.

Een tweede belangrijk punt is dat het aantal gronden tot onwaardigheid beperkt wordt. We leven in een tijd waarin het recht weer moralistischer wordt waardoor de zogenaamde rechtvaardigheid, wat dat ook mag betekenen, het vaak wint van de rechtszekerheid. Dat is bedreigend voor de rechtsstaat. Daarom moesten de gronden tot onwaardigheid limitatief worden opgesomd. Wat het statuut van erfgenaam betreft, moeten we af van de gedachte dat enkel een goed mens kan erven. Om te erven volstaat het om een wettelijke erfgenaam te zijn.

Ten derde wordt een begin van erfenissprong ingevoerd. In ons land is het intussen wel zo dat wij, als federale wetgever, bevoegd zijn om het erfrecht te regelen. De consequenties daarvan, wat de successierechten betreft, zullen wel door anderen worden gedragen. Daar mag gerust eens over worden nagedacht.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - We zetten vandaag een eerste, maar belangrijke stap in de modernisering van ons erfrecht, dat nog grotendeels uit de napoleontische periode dateert. Zo ook artikel 727 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de onwaardigheid om te erven. Ten tijde van Napoleon besliste de wetgever dat alle handelingen die een erfgenaam stelde om vlugger tot zijn erfenis te komen, leiden tot onwaardigheid om te erven.

Sommige van die handelingen zijn nu compleet zinloos, bijvoorbeeld het onterecht beschuldigen van de persoon van wie men zou erven, van een feit waarop de doodstraf staat. Vermits de doodstraf niet meer bestaat, is de ratio legis hiervan verdwenen. Omgekeerd zijn er zaken die vroeger niet leidden tot onwaardigheid om te erven, maar die botsen met het rechtsgevoel van de hedendaagse maatschappij. Tot vandaag kon een veroordeelde wegens incest bijvoorbeeld nog altijd erven van zijn slachtoffer. Dat wordt nu gewijzigd.

Met het wetsvoorstel worden ook een paar technische problemen opgelost en worden de gevolgen van onwaardigheid in de wet geregeld.

Het tweede, niet minder belangrijke onderdeel van het wetsvoorstel gaat over de plaatsvervulling. Gelukkig worden in onze samenleving mensen steeds ouder, waardoor ze ook steeds later erven, vaak op het moment dat ze al gesetteld zijn of een eigen huis hebben en eigenlijk niet zoveel nood meer hebben aan hun erfenis. Met dit voorstel wordt in de Senaat een thema geregeld dat al meer dan twee decennia op tafel ligt, namelijk de vrijwillige erfenissprong.

Ten slotte wil ik graag iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van een technisch moeilijke wettekst. Daarbij denk ik aan professor Casman van het kabinet van minister Turtelboom, de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en vooral de senatoren en de diensten, die zich meer dan een jaar voor de zaak hebben ingezet.

Voorliggende wettekst is maar een eerste stap in de broodnodige hervorming van ons erfrecht. Ik hoop dan ook dat we na het reces het onderdeel van de erfrechtovereenkomsten kunnen aanvatten.

Mme Christine Defraigne (MR). - Notre Code civil, qui constitue effectivement un héritage - sans mauvais jeu de mots ! - du Code Napoléon, a considérablement évolué, notamment en matière de droit de la famille, de divorce et de régime matrimonial.

Rappelons quand même qu'il a fallu attendre 1976 pour obtenir la parfaite égalité juridique entre les hommes et les femmes. Celles-ci ont enfin pu disposer librement de leur patrimoine, le gérer et exercer une profession.

Nous avons aussi revu en profondeur les procédures relatives, d'une part, à la liquidation des régimes matrimoniaux et, d'autre part, au droit successoral. Un pas important vers la modernisation a ainsi été franchi. Le divorce pouvait être rapide, mais les anciennes procédures, aussi longues que lourdes, maintenaient les intéressés ficelés des années durant par une liquidation qui n'en finissait pas. Cette modification a également influencé le droit successoral.

Nous sommes, en matière de droit successoral plus encore que dans d'autres domaines, fort liés au Code Napoléon, à un droit encore patriarcal issu d'une société rurale. Le droit successoral n'a pas suivi l'évolution de notre société.

Les textes que nous allons voter aujourd'hui ne constituent qu'un élément du dispositif, qu'il faudra revoir en profondeur et dans un souci de cohérence.

Plusieurs propositions relatives au droit successoral nous sont soumises. Je voudrais, à cet égard, saluer le travail que Mme Taelman a fourni, entre autres au sein du groupe de travail.

Il faudra poursuivre le travail, notamment quant à la réserve héréditaire, coeur de cible de cette modification. Ce système est également sclérosé. Je plaide dès lors en faveur d'une proposition unifiée, élaborée en concertation avec les notaires. Les textes sont presque prêts. Nous devons, tant qu'il en est encore temps, madame la présidente, accrocher cette réforme à notre palmarès. Nous ferons ainsi oeuvre utile, dans l'intérêt tant des citoyens que des justiciables.

-De algemene bespreking is gesloten.