5-74

5-74

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 JULI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3, §1, 3º van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (Stuk 5-1766) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

De voorzitster. - Het woord is aan de heer Siquet voor een mondeling verslag.

M. Louis Siquet (PS). - Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport relève de la procédure bicamérale facultative et a été déposé le 6 juillet 2012 par le gouvernement à la Chambre des représentants. Il y a été adopté en séance plénière le 18 juillet 2012 par 113 voix et 28 abstentions, et transmis le même jour au Sénat.

La commission des Finances et des Affaires économiques a examiné ledit projet au cours de ses réunions des 17 et 18 juillet 2012. Pour plus de précisions, je vous renvoie au rapport écrit qui a été déposé entre-temps.

Les amendements de Mme Maes et M. Boogaerts ont été rejetés par neuf voix contre deux. L'ensemble du projet de loi a été adopté sans modification par dix voix et deux abstentions.

Confiance a été faite au rapporteur pour un rapport oral.

Mevrouw Nele Lijnen (Open Vld). - Woekeraars ondermijnen de gezondheid van de economie en zijn nefast voor de maatschappij in haar geheel en voor de slachtoffers en hun omgeving in het bijzonder. Zoals sommigen onder u wellicht weten, heeft onze fractie bij monde van fractievoorzitter Tommelein er mee voor gepleit de flitskredieten uit te bannen. Het spreekt dus voor zich dat onze fractie het wetsontwerp zal goedkeuren. Het is belangrijk dat de flitskredieten in hun huidige vorm onmiddellijk verdwijnen en het wetsontwerp bewerkstelligt dat inderdaad. De regering pakt immers enkel de kostprijs van de lening aan. Het wetsontwerp bepaalt dat de 50 euro aan kosten van toepassing is voor een lening op 1 jaar en pro rata wordt aangepast voor leningen met een kortere looptijd.

We moeten echter waakzaam zijn. De ervaring uit het buitenland leert ons dat flitskredieten moeilijk uit te roeien zijn. Concrete voorbeelden uit onze buurlanden, en dan in het bijzonder uit Nederland, bevestigen mijn vrees. Ten gevolge van een gelijkaardige wetswijziging in Nederland in 2011 hebben bepaalde aanbieders van minileningen vandaag een nieuwe vluchtweg gezocht en gevonden. Ze voeren expliciet aan dat ze geen lening of minilening aanbieden, maar aan een vorm van `loonkoop' doen. Ze kopen een deel van het toekomstige salaris af en innen dat vervolgens zodra het salaris wordt betaald. Ze geven dus geld in ruil voor de verkoop van een toekomstige vordering, namelijk een loon, een pensioen en zelfs een werkloosheidsuitkering, op korte termijn. Wie meer wil weten moet maar eens surfen naar www.betaaldag.net waar er fier wordt aangegeven dat elke dag een betaaldag kan zijn. Het klinkt even geloofwaardig als zeggen dat het elke dag Sinterklaas kan zijn.

Aangezien het volgens de woekeraars niet om een lening gaat, vallen de overeenkomsten niet onder de strenge bepalingen van de wet op het consumentenkrediet en dat riskeert ook bij ons het geval te worden.

De creativiteit van dergelijke woekeraars kent geen grenzen en dus is een catch all noodzakelijk om dergelijke kredietaanbieders te bestrijden. De bepaling die we vandaag goedkeuren is een belangrijke en noodzakelijke eerste stap. Daarna moeten we naar een catch-allregeling gaan. De praktijk wijst immers uit dat deze woekeraars, die in sommige gevallen deel uitmaken van multinationale groepen, er niet voor terugdeinzen permanent nieuwe formules uit te werken en deze met zware juridische bijstand zo lang mogelijk te verdedigen. Hierdoor vinden hele procedureslagen plaats met als enig doel de woekerpraktijken langer te kunnen handhaven.

Onze fractie heeft alvast een wetsvoorstel klaar dat een catch-allprincipe inschrijft, zodat de regering flexibel en snel kan inspelen op elke vluchtroute die de woekeraars uitwerken en dan in het bijzonder op de vele contractvormen die worden uitgewerkt om vooral niet als een consumentenkrediet te worden beschouwd. Ons wetsvoorstel bepaalt dat de regering zelf op basis van de kosten enerzijds en de contractvoorwaarden anderzijds elk contract kan herkwalificeren tot een lening die valt onder de wet op het consumentenkrediet. Daardoor brengen woekerleningen veel minder op en is het voor woekeraars niet meer interessant om ze aan te bieden. Dat is nu net onze bedoeling.

Ik weet dat ook collega's van andere partijen suggesties doen om woekeraars nog beter aan te pakken. Ik verwijs naar de amendementen die bij de bespreking van het ontwerp in de commissie werden ingediend. Ik bedank hen voor hun bezorgdheid om het fenomeen te willen uitbannen en ik nodig hen dan ook uit om samen ons wetsvoorstel te bekijken en na te gaan hoe we de vluchtwegen voor deze woekeraars definitief kunnen sluiten.

Ik hoop dat ons wetsvoorstel overbodig zal zijn, maar gelet op de ervaringen uit het buitenland vrees ik dat we hier over enkele maanden opnieuw zullen moeten discussiëren en dan kan ons wetsvoorstel als catch all veel soelaas bieden.

-De algemene bespreking is gesloten.