5-74

5-74

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 JULI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Algemene bespreking

De voorzitster. - Het woord is aan de heer Siquet voor een mondeling verslag.

M. Louis Siquet (PS), rapporteur. - Le projet de loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges relève de la procédure bicamérale facultative. Il a été initialement déposé à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement. Étant donné la connexité entre les deux sujets, le gouvernement a aussi déposé le même jour le projet de loi relatif à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier. Ce projet relève également de la procédure bicamérale facultative.

Les deux projets ont été adoptés le 18 juin en séance plénière de la Chambre des représentants et transmis le même jour au Sénat qui les a aussitôt évoqués.

Pour l'exposé introductif du vice-premier ministre et ministres des Finances et du Développement durable, chargé de la fonction publique, ainsi que pour le débat, je vous prie de vous référer au rapport écrit.

Le projet de loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges a été adopté par neuf voix contre deux. Le projet de loi relatif à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier a été adopté par dix voix contre deux. Confiance a été faite au rapporteur pour un rapport oral.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Wij hebben onze bedenkingen bij deze vrij technische wetsontwerpen.

Wat het wetsontwerp met betrekking tot de covered bonds betreft, kunnen we wel akkoord gaan met het principe. Die bonds mogen echter niet verdwijnen uit de balans van de financiële instellingen, want dan bestaat het gevaar dat de verantwoordelijkheid voor het risico van de kredietverlening wordt overgedragen, wat kan leiden tot een soepeler kredietverdeling. Dat is volgens ons niet in het belang van de consument, wat de financiële crisis van 2008 ook heeft aangetoond.

Volgens een van de bepalingen van het ontwerp kan de schuldenaar een deel van zijn vermogen afzonderen zonder dat de schuldeiser daarmee moet akkoord gaan. Dat stoort ons ten zeerste. Daarover werd uitvoerig gedebatteerd in de commissie en zelfs na de goedkeuring van het ontwerp werd nog voorgesteld hoorzittingen te organiseren met vertegenwoordigers van de Nationale Bank van België. Omdat we van oordeel zijn dat het ontwerp niet voldoende doordacht is, kunnen we het dan ook niet goedkeuren.

Het wetsontwerp betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector maakt ons ook ongerust. Met deze wettekst kunnen schuldvorderingen worden overgedragen aan kredietinstellingen, financiële instellingen en mobiliseringsinstellingen. Mobiliseringsinstellingen zijn namelijk instellingen voor collectieve beleggingen in schuldvordering. In België is dat bij uitstek het special purpose vehicle voor effectisering. Volgens ons leidt dat wetsontwerp dus tot nog meer effectisering dan voorheen, wat wij niet goed vinden.

De vertegenwoordiger van de Nationale Bank van België wees erop dat beide voorstellen samen moeten worden gelezen. In het ontwerp ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector staat evenwel geen enkele verwijzing naar de covered bonds. Daarom zijn we van oordeel dat het gevaar bestaat dat de juridische diensten van de financiële instellingen de mogelijkheden helemaal gaan uitputten en de nieuwe wetgeving zullen misbruiken. Om al die redenen zullen we dan ook tegen beide wetsontwerpen stemmen.

-De algemene bespreking is gesloten.