5-74

5-74

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 JULI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Regeling van de werkzaamheden

De heer Danny Pieters (N-VA). - Ik betwist de regeling van de werkzaamheden op basis van artikel 20.5 van het reglement.

De heer Bart Laeremans (VB). - Wij sluiten ons bij deze betwisting aan.

De voorzitster. - Wenst iemand zich uit te spreken in verband met de betwisting van de regeling van de werkzaamheden door de heer Pieters?

De heer Danny Pieters (N-VA). - Vorige maandag hebben meerderheid, oppositie en de vertegenwoordiger van de regering in het Bureau de lijst vastgelegd van de wetsvoorstellen en wetsontwerpen waarover nog vóór het reces in de plenaire vergadering van de Senaat zou worden gestemd. Er was zelfs gevraagd telkens vertrouwen te geven aan de rapporteur, zodat we de teksten vandaag vlot zouden kunnen behandelen. We hadden een akkoord, behalve over één voorstel, waarvoor we uiteindelijk ook aanvaard hebben vertrouwen te geven aan de rapporteur.

Vandaag heeft het Bureau aan die lijst echter een wetsontwerp toegevoegd. Blijkbaar werd hiervoor een spoedbehandeling gevraagd, maar dat gebeurde niet door de vertegenwoordiger van de regering, vermits die niet aanwezig was. Het gaat om de verlenging van het uitstel van de inwerkingtreding van een wet die al zes jaar oud is, en waarvan het uitstel al een paar keer werd verlengd. De regering wist zeer goed dat die wet op 1 september in werking zou treden indien het uitstel niet zou worden verlengd. Behalve de nalatigheid van de indiener is er dus geen enkele reden om de hoogdringendheid in te roepen. Indien we een spoedbehandeling zouden aanvaarden omdat sommige ontwerpen en voorstellen te laat worden ingediend, zouden alle wetsontwerpen en -voorstellen hoogdringend zijn. We verzetten ons ertegen dat de aangenomen agenda zonder reden wordt gewijzigd.

De voorzitster. - U vraagt dus dat dit punt van de agenda wordt geschrapt?

De heer Danny Pieters (N-VA). - We vragen inderdaad dat punt 13 van de agenda wordt geschrapt.

De voorzitster. - Wil iemand die schrapping verdedigen of tegenargumenten geven? Misschien kan de regering eerst een verduidelijking geven.

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - De regering heeft inderdaad aangedrongen om dat punt aan de agenda toe te voegen. Ten gevolge van een aantal omstandigheden waarvoor de regering de verantwoordelijkheid draagt, zou de wet houdende oprichting van de strafuitvoeringsrechtbanken volledig in werking treden, dus ook voor straffen minder dan drie jaar, tenzij we een wetgevend initiatief nemen. Op 1 september zouden we voor een fait accompli staan en zouden de strafuitvoeringsrechtbanken in een volledige impasse terechtkomen. Daarom hebben we gevraagd dit wetsontwerp nog vóór het zomerreces goed te keuren. De regering is zich ervan bewust dat dit niet de beste werkwijze is. Aanvankelijk zou dit punt via een ander wetsontwerp worden geregeld, maar dat is niet gebeurd en daarom vragen we nu de spoedbehandeling.

We vragen de Senaat dan ook om dit alsnog goed te keuren en we verontschuldigen ons voor de ongebruikelijke werkwijze.

De heer Danny Pieters (N-VA). - Wat de urgentie betreft, verwijs ik naar een artikel uit De Morgen van vandaag, waarin de vertegenwoordiger van de minister zegt: `We wisten in december al dat het niet haalbaar zou zijn om de rechtbanken tegen september voor te bereiden op hun nieuwe bevoegdheden.' Dan kan de regering toch moeilijk de hoogdringendheid inroepen. Indien die erin zou bestaan de zaken zo lang te laten aanslepen dat er moeilijkheden ontstaan, is alles hoogdringend.

De voorzitster. - Ik geef eerst het woord aan de heer Laeremans die ook heeft gevraagd om dit punt te verdagen. Daarna zal ik nog één persoon aan het woord laten om tegenargumenten naar voren te brengen. Dan zal ik oproepen om te stemmen.

De heer Bart Laeremans (VB). - Het is in deze assemblee de regel dat afspraken tussen meerderheid en oppositie scrupuleus worden nageleefd. Het zou een precedent zijn mocht die regel zonder ernstige reden worden geschonden.

Iedereen weet dat als deze wet in de commissie is goedgekeurd, ze in oktober door de plenaire vergadering zal worden goedgekeurd. Het is dan ook een academische discussie.

Laten we vooral de afspraken honoreren die binnen deze assemblee zijn gemaakt. Als we dit soort akkoorden overboord gooien, kan geen enkele afspraak meer worden gemaakt. Dat zou bijzonder betreurenswaardig zijn en een echt probleem vormen voor de meerderheid.

De voorzitster. - Ik laat nu nog de heer Anciaux aan het woord om tegenargumenten te geven. Daarna zal bij zitten en opstaan worden gestemd.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - In het Bureau had ik aanvankelijk enige sympathie voor de opmerking van de oppositie dat we maandag de agenda voor deze plenaire vergadering hadden vastgelegd. De regering heeft zich trouwens al verontschuldigd voor de laattijdige indiening van de tekst.

De heer Pieters stelt dat het om een probleem gaat dat kon worden voorzien. Het argument van de regering dat de strafuitvoeringsrechtbanken zonder de goedkeuring van de tekst in september met grote problemen zullen worden geconfronteerd moet voldoende zijn om het gezond verstand te laten zegevieren. Het gaat om een tijdelijk uitstel van de inwerkingtreding van de wet, die overigens niet wordt gewijzigd.

Met deze discussie over de agenda geven we de regering een duidelijk signaal dat ze dit dossier moet aanpakken en dat we dit niet kunnen blijven uitstellen. Niemand heeft er echter baat bij om nodeloze problemen te creëren.

Mevrouw de voorzitster, ik vraag een schorsing om deze zaak ordentelijk te regelen.

(De vergadering wordt geschorst om 14.35 uur. Ze wordt hervat om 14.50 uur.)

(De N-VA verlaat het halfrond.)

De voorzitster. - De heren Pieters en Laeremans stellen voor om op basis van artikel 20.5 van het Reglement van de Belgische Senaat het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de inwerkingtreding betreft, van de agenda te schrappen.

Wordt dat voorstel gehandhaafd?

Mevrouw Liesbeth Homans (N-VA). - Ja.

De voorzitster. - Wij stemmen bij zitten en opstaan over het voorstel van de heren Pieters en Laeremans om punt 13 van de agenda te schrappen.

Mevrouw Liesbeth Homans (N-VA). - Ik zal mij onthouden omdat ik een stemafspraak heb met mevrouw Franssen.

-Het voorstel van de heren Pieters en Laeremans wordt verworpen bij zitten en opstaan.